top of page
Internal-header-last9.png
Новини

В изпълнение на чл. 14, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

В периодите 21.05-23.05., 05.06.-07.06. и 19.06- 21.06.2024г. в НЕЛК бяха проведени присъствени обучения по медицинска експертиза на лекари от новосформирани ТЕЛК

На 21.05.2024г. директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински...

Директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“

Съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за електронното управление, НЕЛК се явява централен администратор на данни (ЦАД) за хората с увреждания в...

Информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

На 22.04.2024 г. към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) поддържана от Министерство на...

Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) е присъединена към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX)

27.03.2024г. Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Агенцията за хората с увреждания (АХУ)...

Дейности на НЕЛК през 2023 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

19.03.2024 г. В Държавен вестник брой 23 от дата 19.03.2024г. е публикувано Постановление № 47 от 13 март 2024 г. на Министерския съвет...

Нов Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

05.01.2024 г. Източник Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено...

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

26.10.2023 г. Източник Министерство на труда и социалната политика До 30 000 лв. за финансиране на започване и развитие на проекти за...

Ръст с 50% на средствата за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания предлага МТСП

26.10.2023 г. Източник Министерство на труда и социалната политика Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в...

Националният съвет за хората с увреждания одобри промени в Наредбата за медицинските изделия

По данни от Националния статистически институт към 7 септември 2021 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане...

Данни на НСИ относно здравния статус на населението към 7 септември 2021 година
bottom of page