top of page
Internal-header-last9.png

Политика за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

С настоящата Политика за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК, на основание чл.12 от Регламент (ЕС) 2016/679, Ви предоставяме информация относно личните данни, които се събират от НЕЛК, целите на обработването на лични данни, упражняването на правата на физическите лица по чл. 15 - 22 от регламента, данните за контакт с НЕЛК.

 

Като администратор на лични данни НЕЛК се придържа стриктно към Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за здравето, Закона за защита на личните данни, Закона за електронното управление относно обработването на лични данни. Защитата на правата и свободите на гражданите е от първостепенно значение за НЕЛК и ние се отнасяме с необходимото уважение и отговорност при обработване на личните данни на физическите лица. В тази връзка НЕЛК осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни на гражданите.

 • Съобщение
  1
 • Лекар - специалист - УНГ
  Бихме искали да присъединим към екипа специалист уши, нос и гърло, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на УНГ специалност; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Лекар - специалист - КАРДИОЛОГ
  Бихме искали да присъединим към екипа - кардиолог, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на кардиологичната специалност; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Технически секретар
  НЕЛК осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за здравето. В НЕЛК работят утвърдени лекари – специалисти, някои от които с над 20-годишен опит и с придобити няколко медицински специалности. В качеството си на национален експертен орган в областта на медицинската експертиза, НЕЛК участва в обсъжданията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на органите на медицинската експертиза, отправяйки конструктивни предложения и работеща в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). НЕЛК работи и в тясно сътрудничество с всички институции, органи и организации, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания. НЕЛК е националната институция, която осъществява обучение по медицинска експертиза на лекарите-специалисти от ТЕЛК. Основната цел на обучението е поддържане и развитие на знанията и квалификацията на лекарите от ТЕЛК по специфичните аспекти на медицинската експертиза, като важно условие за качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза. В изпълнение на Закона за здравето, НЕЛК поддържа Информационна база данни за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, данните от която се използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на образователните потребности на хората с увреждания, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза. Бихме искали да присъединим към екипа технически секретар, който изпълнява следните основни задачи: - Организиране на документооборота на специализираните състави, съхранение на документите по медицинските експертни досиета; - Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция на състава - медико-експертни досиета; медицински документи; писма; обратни разписки и др.; - Изпраща по адреси изходящата поща - медицински и други документи; писма; - Води отчетност за получената и изпратена кореспонденция; - Систематизира, оформя и съхранява документите от текущия архив; - Набира на компютър експертни решения и други текстове; - Обработва и предава за експедиция в служба „Деловодство“ изписаните експертни решения; - Копира на копирната техника необходимите за състава документи и материали; - Води регистър на постановените експертни решения от състава; - Спазва правилата за работа с лични данни; Изисквания към кандидата: - Завършено висше или средно образование; - Отлична компютърна грамотност - Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook; - Отлична езикова грамотност при изготвяне на документи, отлично владеене на български език; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; - Опит на подобна позиция не е задължителен, но наличието му ще се счита за предимство. НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Лекар - специалист - НЕВРОЛОГ
  Бихме искали да присъединим към екипа специалист невролог, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на неврологията; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Лекар - специалист - ОРТОПЕД
  НЕЛК осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за здравето. В НЕЛК работят утвърдени лекари – специалисти, някои от които с над 20-годишен опит и с придобити няколко медицински специалности. В качеството си на национален експертен орган в областта на медицинската експертиза, НЕЛК участва в обсъжданията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на органите на медицинската експертиза, отправяйки конструктивни предложения и работеща в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). НЕЛК работи и в тясно сътрудничество с всички институции, органи и организации, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания. НЕЛК е националната институция, която осъществява обучение по медицинска експертиза на лекарите-специалисти от ТЕЛК. Основната цел на обучението е поддържане и развитие на знанията и квалификацията на лекарите от ТЕЛК по специфичните аспекти на медицинската експертиза, като важно условие за качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза. В изпълнение на Закона за здравето, НЕЛК поддържа Информационна база данни за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, данните от която се използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на образователните потребности на хората с увреждания, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза. Бихме искали да присъединим към екипа - ортопед, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на кардиологичната специалност; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 25.06.2024 г. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Лекар - специалист - ОЧЕН
  НЕЛК осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за здравето. В НЕЛК работят утвърдени лекари – специалисти, някои от които с над 20-годишен опит и с придобити няколко медицински специалности. В качеството си на национален експертен орган в областта на медицинската експертиза, НЕЛК участва в обсъжданията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на органите на медицинската експертиза, отправяйки конструктивни предложения и работеща в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). НЕЛК работи и в тясно сътрудничество с всички институции, органи и организации, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания. НЕЛК е националната институция, която осъществява обучение по медицинска експертиза на лекарите-специалисти от ТЕЛК. Основната цел на обучението е поддържане и развитие на знанията и квалификацията на лекарите от ТЕЛК по специфичните аспекти на медицинската експертиза, като важно условие за качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза. В изпълнение на Закона за здравето, НЕЛК поддържа Информационна база данни за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, данните от която се използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на образователните потребности на хората с увреждания, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза. Бихме искали да присъединим към екипа специалист - ОЧЕН ЛЕКАР, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на очна специалност; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Архив Съобщения
  1
 • Технически секретар
  Бихме искали да присъединим към екипа технически секретар, който изпълнява следните основни задачи: - Организиране на документооборота на специализираните състави, съхранение на документите по медицинските експертни досиета; - Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция на състава - медико-експертни досиета; медицински документи; писма; обратни разписки и др.; - Изпраща по адреси изходящата поща - медицински и други документи; писма; - Води отчетност за получената и изпратена кореспонденция; - Систематизира, оформя и съхранява документите от текущия архив; - Набира на компютър експертни решения и други текстове; - Обработва и предава за експедиция в служба „Деловодство“ изписаните експертни решения; - Копира на копирната техника необходимите за състава документи и материали; - Води регистър на постановените експертни решения от състава; - Спазва правилата за работа с лични данни; Изисквания към кандидата: - Завършено висше или средно образование; - Отлична компютърна грамотност - Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook; - Отлична езикова грамотност при изготвяне на документи, отлично владеене на български език; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; - Опит на подобна позиция не е задължителен, но наличието му ще се счита за предимство. НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 20.03.2024 г. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Публична покана 9062817
  001- 29.03.2017 г. НЕЛК обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Единнаинформационна система на медицинската експертиза в България” ID № на обявата в АОП: 9062817 Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2017 г., 16:30 ч.
 • Публична покана 9048890
  11.12.2015 г. Договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него с предмет: "Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмния продукт", „Единна информационна система на медицинската експертиза в България“. Протокол за получаване, разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на гл. VIII "A" от Закона за обществените поръчки с предмет „Oсигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Eдинна информационна системана медицинската експертиза в България” Разяснение по постъпило с вх. № 736/16.12.2015 г. запитване. НЕЛК обявява възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Oсигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Eдинна информационна системана медицинската експертиза в България” Документация за участие. Приложения към документацията за участие. АОП номер на поръчката: 9048890. Краен срок за подаване на оферти: 16.00 часа на 21.12.2015 г.
 • Публична покана 9047637
  13.11.2015 г. Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия. Протокол за получаване, разглеждане, оценка на офертите и за класиране на участниците по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на гл. VIII "A" от Закона за обществените поръчки с предмет "Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия". Разяснение по постъпило запитване с вх. № 659/16.11.2015 г. по описа на НЕЛК. НЕЛК обявява възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем "А" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия" Публичната покана можете да намерите тук. Документация за участие. Приложения към документация за участие АОП номер на поръчката: 9047637 Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2015 г., 16:00 ч.
 • Цели на обработване на лични данни от НЕЛК
  НЕЛК обработва лични данни на физически лица за следните цели: Медицинска експертиза. Управление на човешки ресурси. Договорни отношения с контрагенти. Управление на обществените поръчки. Осъществяване на видеонаблюдение и запис на телефонни обаждания. Достъп на лица до помещенията на НЕЛК. Поддържане на информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето. Упражняване на правата на физическите лица по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред НЕЛК в качеството ѝ на администратор на лични данни. Обучение по медицинска експертиза на лекари от ТЕЛК. Искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Жалби, сигнали и други искания. Изчерпателна информация относно обработването на Вашите лични данни за посочените по-горе цели се съдържа в Политика за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК.
 • ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.21 от ОРЗД)
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.18 от ОРЗД)
 • Сигурност
  Сигурността на личните данни е важна за нас. НЕЛК поддържа подходящи административни, технически и физически предпазни мерки, за да защитим личните данни срещу случайно или незаконно унищожение, случайна загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, използване и всякакви други незаконни форми на обработка на личните данни на физическите лица.
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.15 от ОРЗД)
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.20 от ОРЗД)
 • Упражняване на правата по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679
  Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред НЕЛК за личните данни, които НЕЛК обработва за Вас. Вие имате следните права: право на достъп до информация, съдържаща Ваши лични данни, което може да упражните със Заявление за достъп до информация при обработване на лични данни съгласно Приложение 1 от настоящата политика. право на коригиране на лични данни, което може да упражните със Заявление за коригиране на лични данни съгласно Приложение 2 от настоящата политика; право на изтриване на лични данни, което може да упражните със Заявление за изтриване на лични данни съгласно Приложение 3 от настоящата политика; право на ограничаване на лични данни, което може да упражните със Заявление за ограничаване на лични данни съгласно Приложение 4 от настоящата политика; право на преносимост на лични данни, което може да упражните със Заявление за преносимост на лични данни съгласно Приложение 5 от настоящата политика; право на възражение срещу обработването на лични данни, което може да упражните с Възражение срещу обработването на лични данни съгласно Приложение 6 от настоящата политика; право на оттегляне на съгласието, което може да упражните с Декларация за оттегляне на съгласието за обработка на лични данни съгласно Приложение 7 от настоящата политика; право на жалба до Надзорен орган (Комисия за защита на личните данни). При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред НЕЛК, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Обработването на лични данни от НЕЛК на лице, ненавършило 18 години се извършва въз основа на Декларация за съгласие, дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните съгласно Приложение 8 от настоящата политика. Упражняващият родителски права родител или настойник имат право да подадат Декларация за оттегляне на родителско съгласие за обработване на лични данни съгласно Приложение 9 от настоящата политика. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
 • Използване на "бисквитки" и лог файлове
  „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Сайтът на НЕЛК използва следните бисквитки: Сесийни „бисквитки“ Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър. Постоянни "бисквитки" Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение. "Бисквитки" на трета страна На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като НЕЛК то няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни. Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт? Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на https://www.nelk.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него. Изключване или блокиране на „бисквитки“ Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт, се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“. Лог файлове Както повечето сайтове, сайтът на НЕЛК събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.16 от ОРЗД)
 • Връзки към други уебсайтове
  Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на НЕЛК към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • Актуализация на Политиката за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК
  Запазваме правото да променяме Политиката за поверителност при обработване на лични данни. Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от НЕЛК, моля, свържете се с нас на адрес: dpo@nelk.bg* *Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Национална експертна лекарска комисия в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.“.
 • Политика за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (по чл.17 от ОРЗД)
 • II. Подаване на жалби от страна на освидетелстваните лица срещу експертни решения на НЕЛК
  При спазване на чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на освидетелстваните лица се правят срещу експертни решения на НЕЛК (ЕР на НЕЛК) пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Жалбата следва да бъде адресирана до съответния административен съд, като подаването ѝ чрез НЕЛК, може да бъде извършено по един от следните начини:​ 1. По електронен път: • Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ): НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) създаден и поддържан от МЕУ като сигурен информационен канал за комуникация. Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. За да подадете жалба пред НЕЛК срещу ЕР на ТЕЛК чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - е необходимо да се регистрирате на следния линк https://edelivery.egov.bg/. • Информационната система за контрол на медицинската експертиза на адрес https://ibd.mh.government.bg/, след регистрация с Квалифициран електронен подпис (КЕП). • На официалната електронната поща на НЕЛК info@nelk.bg 2. На хартиен носител: • Kато пощенска/куриерска пратка, на адрес: НЕЛК, гр. София, п. к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. • На място в НЕЛК, на адрес: НЕЛК, гр. София, п. к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15.
 • I. Подаване на жалби от освидетелстваните лица срещу експертни решения на ТЕЛК пред НЕЛК
  Жалба срещу ЕР на ТЕЛК, се подава в 14 дневен срок от датата на получаването му, при спазване на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето. Жалбата може да се подаде лично от освидетелстваното лице или от друго лице с представителна власт. Към жалбата следва се приложи пълномощно - когато се подава от пълномощник от името на освидетелстваното лице или копие от документ удостоверяващ наличието на представителна власт - в случаите на представителство по закон. Към жалбата може да приложите и документацията, с която разполагате. Жалбата може да бъде написана в свободен текст, като същата следва да отговаря на изискванията на чл. 85 и чл. 86 от АПК. При спазване на чл. 85 и чл. 86 от АПК, жалбата следва да бъде адресирана до НЕЛК и да съдържа: • трите имена на жалбоподателя, адрес /адрес за кореспонденция/, телефон за връзка, email адрес /ако има такъв/, ЕГН на освидетелстваното лице и трите му имена, ако е лице различно от жалбоподателя; • акта, който се обжалва; експертното решение на ТЕЛК, което се обжалва (номер и дата на издаване); органа, който го е издал; • възраженията срещу ЕР на ТЕЛК и тяхното основание (в свободна форма); • искането, което се прави към НЕЛК основание (в свободна форма); • дата и подпис на подателя; При спазване на чл. 63, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ, жалбата срещу ЕР на ТЕЛК се подава до НЕЛК чрез Регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ към РЗИ, на място в РКМЕ, като пощенска пратка или по електронен път. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че подаването на жалбата чрез РКМЕ спестява време и ресурс, тъй като медицинските документи на хората с увреждания се съхраняват в РКМЕ, като те се присъединяват към жалбата и се изпращат по служебен път в НЕЛК, за образуване на контролно административно производство. Жалбата може да бъде подадена и директно в НЕЛК по един от следните начини: 1.По електронен път: Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ): НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) създаден и поддържан от МЕУ като сигурен информационен канал за комуникация. Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. За да подадете жалба пред НЕЛК срещу ЕР на ТЕЛК чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление е необходимо да се регистрирате на следния линк https://edelivery.egov.bg/ • Регистрацията се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). • На официалната електронна поща на НЕЛК info@nelk.bg • Информационната система за контрол на медицинската експертиза на адрес https://ibd.mh.government.bg/,след регистрация с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ВАЖНО: С оглед защита на личните данни и правата на освидетелстваните лица при подаване на жалба по електронен път, същата трябва да е оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на жалбоподателя. 2. На хартиен носител: • Като пощенска/куриерска пратка, на адрес: НЕЛК, гр. София, п.к. 1431, бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов" №15 • На място в НЕЛК, на адрес: НЕЛК, гр. София, п. к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. ВАЖНО! При обжалване на експертни решения на ТЕЛК, НЕЛК се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. При обжалване НЕЛК не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на експертното решение на ТЕЛК. НЕЛК се произнася по жалбата въз основа на медицинската и друга документация. Преглед на място в НЕЛК не се извършва! Съгласно чл. 112, ал. 9 от Закона за здравето обжалването на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.
 • Предварителни обявления
  ----------------------------
 • Пазарни консултации
  Покана за представяне на оферти за директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на компютърна и офис техника за нуждите на Национална експертна лекарска комисия“. ​ Разяснения по покана с предмет "Осигуряване на компютърна и офис техника за нуждите на Национална експертна лекарска комисия".
 • Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Единна информационна система на медицинската експертиза на България”.
  09.04.2019 г.
 • Прекратена - Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
  29.03.2019 г. Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Единна информационна система на медицинската експертиза на България”
 • НЕЛК обявява открита процедура с предмет: „Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  02.04.2012 г. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2012-0002 ЛИНК в АОП
 • НЕЛК обявява открита процедура с премет: “Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единната информационна система на медицинската експертиза в България" по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  13.08.2012 г. Разработване, внедряване и пускане в експлоатация на информационни системи в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), като по този начин ще бъде изградена интегрирана информационна система на медицинската експертиза в България и централизиран регистър на гражданите, преминали през системата на медицинската експертиза, който чрез контролиран достъп да предоставя информация на всички заинтересовани страни – институции и граждани. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2012-0003 ЛИНК в АОП
 • НЕЛК обявява открита процедура с предмет: "Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза” по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  28.03.2013 г. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2013-0001 ЛИНК в АОП
 • НЕЛК обявява открита процедура с предмет: “Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза" по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  30.08.2012 г. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2012-0004 ЛИНК в АОП
 • НЕЛК обявява открит конкурс по НВМОП с предмет: “Осигуряване на компютърна и комуникационна техника, инфраструктура, вътрешна и външна свързаност по места в органите на медицинската експертиза по Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  09.03.2012 г. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2012-0001 ЛИНК в АОП
 • Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
  30.03.2018 г. Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Осигуряване на разширено системно следгаранционно поддържане на програмен продукт „Единна информационна система на медицинската експертиза в България".
 • НЕЛК обявява открита процедура с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия на територията на цялата страна“.
  17.02.2014 г. Номер в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) 02755-2014-0001 ЛИНК в АОП
 • Длъжностно лице по защита на данните
  Маринела Радева
 • I. Подаване на жалби от освидетелстваните лица срещу експертни решения на ТЕЛК пред НЕЛК
  Жалба срещу ЕР на ТЕЛК, се подава в 14 дневен срок от датата на получаването му, при спазване на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето. Жалбата може да се подаде лично от освидетелстваното лице или от друго лице с представителна власт. Към жалбата следва се приложи пълномощно - когато се подава от пълномощник от името на освидетелстваното лице или копие от документ удостоверяващ наличието на представителна власт - в случаите на представителство по закон. Към жалбата може да приложите и документацията, с която разполагате. Жалбата може да бъде написана в свободен текст, като същата следва да отговаря на изискванията на чл. 85 и чл. 86 от АПК. При спазване на чл. 85 и чл. 86 от АПК, жалбата следва да бъде адресирана до НЕЛК и да съдържа: трите имена на жалбоподателя, адрес (адрес за кореспонденция), телефон за връзка, email адрес (ако има такъв), ЕГН на освидетелстваното лице и трите му имена, ако е лице различно от жалбоподателя; акта, който се обжалва; експертното решение на ТЕЛК, което се обжалва (номер и дата на издаване); органа, който го е издал; възраженията срещу ЕР на ТЕЛК и тяхното основание (в свободна форма); искането, което се прави към НЕЛК основание (в свободна форма); дата и подпис на.подателя; При спазване на чл. 63, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ, жалбата срещу ЕР на ТЕЛК се подава до НЕЛК чрез Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) към РЗИ, на място в РКМЕ, като пощенска пратка или по електронен път. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че подаването на жалбата чрез РКМЕ спестява време и ресурс, тъй като медицинските документи на хората с увреждания се съхраняват в РКМЕ, като те се присъединяват към жалбата и се изпращат по служебен път в НЕЛК, за образуване на контролно административно производство. Жалбата може да бъде подадена и директно в НЕЛК по един от следните начини:​​ 1. По електронен път Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ): НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно електронновръчване (ССЕВ) създаден и поддържан от МЕУ като сигурен информационен канал за комуникация. Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. За да подадете жалба пред НЕЛК срещу ЕР на ТЕЛК чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление е необходимо да се регистрирате на следния линк https://edelivery.egov.bg/ . Регистрацията се извършва с персонален идентификационен код (ПИК)на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). На официалната електронна поща на НЕЛК info@nelk.bg. Информационната система за контрол на медицинската експертиза на адрес https://ibd.mh.government.bg/, след регистрация с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ВАЖНО: С оглед защита на личните данни и правата на освидетелстваните лица при подаване на жалба по електронен път, същата трябва да е оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на жалбоподателя. 2. На хартиен носител Като пощенска/куриерска пратка, на адрес: гр. София, п. код 1074, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. на място в НЕЛК, на адрес: гр. София, п. код 1432, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. ВАЖНО! При обжалване на експертни решения на ТЕЛК, НЕЛК се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. При обжалване НЕЛК не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на експертното решение на ТЕЛК. НЕЛК се произнася по жалбата въз основа на медицинската и друга документация. Преглед на място в НЕЛК не се извършва! Съгласно чл. 112, ал. 9 от Закона за здравето обжалването на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната
 • Началник служба
  Гл. ас. инж. Рени Петкова, дм
 • В случаите, когато ЕР на НЕЛК е „отменя и връща“, какво трябва да направя?
  Отговор: Когато НЕЛК е отменила решението на ТЕЛК и е върнала преписката за ново освидетелстване или преосвидетелстване на лицето, медицинското експертно досие се изпраща служебно от РКМЕ на съответната ТЕЛК в срок от два работни дни от получаването му. За определената нова дата за разглеждане на преписката, следва да получите уведомление от страна на ТЕЛК.
 • Кой и при какви условия ще се явява на преглед пред ТЕЛК?
  Отговор: В чл.40, ал.2 на ПУОРОМЕРКМЕ е предвидена възможност, по изключение за нуждите на експертизата на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, териториалните експертни лекарски комисии да извършват клиничен преглед в следните случаи: - когато цялата медицинска документация на лицето, съхранявана от личния лекар (лекуващия лекар)/ЛКК, е унищожена/загубена; - когато лицата поради медицински показания не са в състояние да се снабдят с необходимата медицинска документация, те се освидетелстват/преосвидетелстват въз основа на преглед на място (в дома, в болнично или в друго заведение); - когато ТЕЛК потвърждава или отхвърля професионалния характер на заболяванията; - когато има сключени спогодби с други страни, в които е установен такъв ред.
 • Кога на практика започва разпределянето на заявленията на случаен принцип от системата?
  Отговор: С § 31 от ПМС № 47/13.03.2024г. в ПУОРОМЕРКМЕ се създава чл. 55а, който влиза в сила три месеца след обнародването на постановлението в Държавен вестник. По силата на тази нова разпоредба, разпределението на заявленията-декларации по чл. 56, ал. 1, подадени по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане за разглеждане от съответната ТЕЛК, ще се извършва на случаен принцип чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им в ИБД. Заявленията-декларации по ал. 1 ще се разпределят централизирано на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната електронно чрез функционалност, създадена в ИБД, която предстои да бъде разработена в тримесечен срок. Случайният принцип на разпределение на заявленията-декларации по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 5а, чл. 33, ал. 2 и 4 и чл. 40, ал. 2, както и когато освидетелстването и преосвидетелстването на лица се извършва от органите на медицинската експертиза към лечебните заведения по чл. 5.“
 • Получих уведомително писмо от НЕЛК, трябва ли да се явявам на преглед пред лекарската комисия?
  Отговор: При спазване на чл. 50, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ, ЕР на НЕЛК се постановява въз основа на медицинската и друга документация, съдържаща се в административната преписка. Следователно явяването Ви пред НЕЛК не е необходимо. С отмяната на чл. 50, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр.62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018г), възможността за произнасяне на специализирания състав на НЕЛК след извършване на преглед по преценка на председателя на състава, вече не съществува.
 • Какъв е пътят на пациента, след промените в нормативната уредба?
  Отговор: Процедурата по освидетелстване на лицата започва с издаване на медицинско направление от страна на Личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), насочва болния по образец, съгласно приложение № 8. При издаване на медицинско направление данните, съдържащи се в него се въвеждат от лекаря, в ИБД. По искане на лицето регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението по ал. 2 личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване. След интеграция на информационната база данни за медицинска експертиза с Националната здравно-информационна система (НЗИС), няма да се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицето в НЗИС. След издаване на медицинското направление, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията могат да подадат в РКМЕ направлението от личния/лекуващия лекар или протокола на ЛКК, както и медицинската документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар, в случаите, когато тези документи не са подадени от съответните лица и органи по чл. 54а, ал. 4. В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза заедно със заявлението-декларация по ал. 1 лицата подават в РКМЕ декларация, че искат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния. При получаване в РКМЕ на заявление, направление от личния/лекуващ лекар/протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея. Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от подаване на заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ, а в случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност - от датата на получаване в ТЕЛК на медицинска документация, изготвена в друга държава. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът по ал. 3 започва да тече от тяхното представяне. Председателят на ТЕЛК, съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес, или чрез Системата за сигурно електронно връчване, по реда на Закона за електронното управление за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят.
 • Колко време имат болниците да сформират ТЕЛК, след приетите промени в ПУОРОМЕРКМЕ?
  Отговор: По силата на § 42 от ПЗР от ПМС №47/13.03.2024г., публикувано в брой 23 на ДВ на 19.03.2024 г. , с което е направено изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ, в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в случай че нямат разкрити ТЕЛК, са длъжни да открият такива, а тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала – да открият най-малко две териториални експертни лекарски комисии по реда на чл. 10 и при спазване на изискванията на чл. 11. В срока по ал. 1 лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в които има разкрита/разкрити ТЕЛК към влизането в сила на това постановление, привеждат състава/съставите й/им в съответствие с изискванията на чл. 11. След изтичането на срока по ал. 1, Министерство на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения по ал. 1 за субсидиране на извършените дейности по медицинска експертиза, съгласно Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (ДВ, бр. 29 от 2019 г.) въз основа на подадени от тях заявления.
 • Какъв е редът за подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК?
  Отговор: По силата на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК. При спазване на чл. 63, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ, жалбата се подава чрез Регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/към РЗИ, на място в РКМЕ, като пощенска пратка или по електронен път. Подаването на жалбата чрез РКМЕ спестява време и ресурс, тъй като медицинските документи на хората с увреждания се съхраняват в РКМЕ, като те се присъединяват към жалбата и се изпращат по служебен път в НЕЛК, за образуване на контролно административно производство. Жалбата може да бъде подадена и директно в НЕЛК по един от следните начини: 1. По електронен път: Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ): НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) създаден и поддържан от МЕУ като сигурен информационен канал за комуникация. Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. За да подадете жалба пред НЕЛК срещу ЕР на ТЕЛК чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление е необходимо да се регистрирате на следния линк https://edelivery.egov.bg/; Регистрацията се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). На официалната електронна поща на НЕЛК info@nelk.bg; Чрез Информационната система за контрол на медицинската експертиза на адрес https://ibd.mh.government.bg/, след регистрация с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ВАЖНО: С оглед защита на личните данни и правата на освидетелстваните лица при подаване на жалба по електронен път, същата трябва да е оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на жалбоподателя. 2. На хартиен носител: Като пощенска/куриерска пратка, на адрес: гр. София, п. код 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. На място в НЕЛК, на адрес: гр. София, п. код 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15.
 • Къде и как могат да обжалват експертни решения на ТЕЛК, българите живеещи в чужбина?
  Отговор: Реда за подаване на жалби срещу ЕР на ТЕЛК е един същ за всички лица, независимо дали живеят на територията на РБ. По силата на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК. Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини: чрез РКМЕ гр. София (по силата на чл. 63, ал. 2 във връзка с чл. 5а от ПУОРОМЕРКМЕ). По аргумента на чл. 63, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ, жалбата се подава чрез Регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ към РЗИ, на място в РКМЕ, като пощенска пратка или по електронен път. ВАЖНО: Бихме искали да акцентираме, че подаването на жалба чрез Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) гр. София, спестява време и ресурс, тъй като медицинските документи на хората с увреждания се съхраняват в РКМЕ, като те се присъединяват към жалбата и се изпращат по служебен път в НЕЛК, за образуване на контролно административно производство. Жалбата може да бъде подадена и директно в НЕЛК по един от следните канали: 1. По електронен път: Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ): НЕЛК има действащ профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) създаден и поддържан от МЕУ като сигурен информационен канал за комуникация. Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. За да подадете жалба пред НЕЛК срещу ЕР на ТЕЛК чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление е необходимо да се регистрирате на следния линк: https://edelivery.egov.bg/. Регистрацията се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). На официалната електронна поща на НЕЛК: info@nelk.bg. Чрез Информационната система за контрол на медицинската експертиза на адрес: https://ibd.mh.government.bg, след регистрация с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ВАЖНО: С оглед защита на личните данни и правата на освидетелстваните лица при подаване на жалба по електронен път, същата трябва да е оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на жалбоподателя. 2. На хартиен носител: Като пощенска/куриерска пратка, на адрес: гр. София, п. код 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15. На място в НЕЛК на адрес: гр. София, п. код 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15.
 • Не съм здравно осигурен. Какъв е редът за освидетелстване от ТЕЛК комисия?
  Отговор: По силата на чл. 82, ал. 1, т. 7 от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност. От своя страна текстовете на чл. 23, ал. 5 във връзка с ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ предвиждат, лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), да насочват неосигурените лица и лицата с прекъснати здравни осигурителни права към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение № 8. Лица, които не са осигурени по Закона за здравното осигуряване, заплащат консултациите и изследванията, свързани с експертизата на временната неработоспособност и подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване по повод трайно намалена работоспособност, както и разходите за извършване на преценката по чл. 3, ал. 6 и издаването на експертното решение по чл. 24, ал. 1, т. 8.
 • Какъв срок се определя в ЕР на ТЕЛК, на лица в пенсионна възраст?
  Отговор: Съгласно чл. 69, ал. 7 от Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) , при лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. По силата на ал. 8 преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
 • Има ли отношение адресната регистрация за явяването пред ТЕЛК комисия?
  Отговор: По силата на чл. 33, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ. Обстоятелството по ал. 2, предложение първо се доказва с документ за самоличност, а по ал. 2, предложение второ - с удостоверение от общината. Изключение от ал. 2 се допуска, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния или настоящия си адрес. Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).
 • Имам ли право на пенсия, когато обжалвам ЕР на ТЕЛК/НЕЛК?
  Отговор: Въпроси свързани с реализирането на социално осигурителни права, в категория на които е и отпускането на пенсия за инвалидност, са в правомощието и от компетентността на НОИ, с оглед на което същите следва да бъдат отправяни към НОИ. ВАЖНО! Съгласно чл. 112, ал. 9 от Закона за здравето (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) обжалването по реда на ал. 1 - 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. През периода на обжалване на експертното решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане лицето ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение, като при намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, преосвидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума.
 • Кога се слага гриф „влязло в сила“ на ЕР от ТЕЛК?
  Отговор: По смисъла на чл. 71, ал.1, т. 3 от Правилник за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи, гриф „влязло в сила“ се поставя на необжалваните ЕР след изтичане на 14 – дневния срок за всяка от заинтересованите страни.
 • Как ТЕЛК, на която е разпределено заявлението-декларация, ще получи информация за пациента от друг регион?
  Отговор: До пълното дигитализиране на МЕД, същите ще бъдат предоставяни за ползване на ТЕЛК, на която е разпределена преписката, от РКМЕ в което се съхранява МЕД на лицето.
 • Починал пациент по време на обжалване на експертно решение от ТЕЛК пред НЕЛК – какви действия могат да предприемат роднините?
  Отговор: На този етап, при настъпила смърт, с оглед процесуална икономия, наследниците на починалото лице, следва писмено да уведомят административния орган, като приложат копие от акт за смърт и удостоверение за наследници.
 • Имам нови медицински документи – да ги изпратя ли, за да бъдат присъединени за разглеждане към вече депозираната в НЕЛК жалба?
  Отговор: Нормативно не съществува пречка да представите по Ваша преценка медицински и други документи в рамките на производството пред НЕЛК. Тук обаче, следва да имате предвид, че при спазване на действащата разпоредба на чл. 45, ал. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ, при обжалване на експертни решения на ТЕЛК, Националната експертна лекарска комисия не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на експертното решение. Следователно изпратени от Вас допълнително документи, ще бъдат преценявани с оглед цитираната по-горе разпоредба. Бихме искали да обърнем внимание, за необходимостта от своевременното представяне на всички документи, а именно преди постановяване на ЕР на НЕЛК, с оглед обезпечаване на възможността същите да бъдат разгледани и обсъдени от страна на специализирания състав.
 • Трябва ли да представя производствена характеристика пред ТЕЛК в случай, че съм самоосигуряващо се лице?
  Отговор: Да, ако присъства в списъка с документи, които ТЕЛК е изискал от лицето.
 • За продължаване на временна неработоспособност към кого да се обърна?
  Отговор: Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК, с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина. Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и дните за временна неработоспособност поради карантина. (чл. 26, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ). Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. В тази връзка лекарските консултативни комисии насочват болните към ТЕЛК за продължаване на ВНР, в следните случаи: След изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност. Когато лицето е ползвало 360 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването. В 360-те дни не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и дните за временна неработоспособност поради карантина. По изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния, хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. Не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца.
 • Искам да се откажа от подадената жалба срещу експертно решение, какво следва да направя?
  Отговор: Оттеглянето на подадена жалба се извършва в писмена форма. Изявлението за оттегляне следва да изхожда лично от подателя на жалбата или от упълномощено от него лице, разполагащо изрично с представителна власт да оттегля жалбата. Оттеглянето следва да бъде депозирано пред административния орган, като същото може да се направи до постановяването на ЕР. Правна последица от оттеглянето на жалбата е прекратяване на административното производство, с нарочен акт, който се връчва на всички заинтересовани страни привлечени в производството.
 • Лично ли трябва да отида в ТЕЛК, за да получа печат „влязло в сила“ на ЕР?
  Отговор: Поставяне на гриф „влязло в сила” върху експертното решение, се извършва от експерт в Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ). За да бъде поставен гриф „влязло в сила” върху вашия екземпляр от експертното решение, е необходимо същия да бъде занесен на място в съответното РКМЕ. Не е необходимо лично Вие да занесете ЕР в РКМЕ за поставяне на този гриф.
 • Какъв е срока за получаване на експертно решение от НЕЛК?
  Отговор: По силата на чл. 47 ал. 1 от Правилника за организация на работата на органите за медицинска експертиза Националната експертна лекарска комисия постановява своите решения в срок 3 месеца от датата на постъпване на жалбата в НЕЛК. При временна неработоспособност срокът по ал. 1 е 15 дни ( ал. 2 от цитираната разпоредба). След изготвяне на ЕР и неговата техническа обработка, екземпляр от същото се изпраща от страна НЕЛК на освидетелстваното лице, при спазване на чл.112а от Закона за здравето и чл.61, ал.1 от АПК , с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление, в три дневен срок.
 • Специализиран състав по вътрешни, белодробни и сърдечно-съдови заболявания
  Председател: Д-Р ЦВЕТОСЛАВА ЦАНКОВА
 • Специализиран състав по психични, вътрешни и сърдечно-съдови заболявания
  Председател: Д-Р ЕНИСЛАВ ИВАНОВ
 • Служба "Техническа обработка на експертните решения и кореспонденция със специализираните състави"
  Осъществява кореспонденция между специализираните състави на НЕЛК. Обработва експертните решения и подготвя цялата кореспонденция на съставите с пациентите. Завеждащ техническа служба: Таня Радулова
 • Служба "Деловодство"
  Служба деловодство обработва входяща и изходяща поща, експертни решения и експедиции, както и писма, излизащи от специализираните състави, от правен отдел и директора на НЕЛК. Завежда преписки, архивира експертни решения. Служба „Деловодство” извършва справки на лица на гише и по телефона. Завеждащ служба деловодство: МАРИЯ МОТИКАРСКА
 • АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ ОТДЕЛ
  Началник отдел АСО и гл. счетоводител: ЮЛИЯ ДИМИТРОВА
 • РКМЕ към РЗИ София Област
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. София бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" №15 тел.: 02 995 1262, 02 807 87 00 е-mail: ado@rzi-sfo.com, rzi_so@rzi-sfo.bg уеб адрес: https://www.rzi-sfo.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. София жк „Младост 1“, ул. "Д. Моллов" №1 тел.: 0888 831 788, 0884 627 909, 0888 239 265 е-mail: rkme@rzi-sfo.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Видин
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики" №76 тел.: 094 601 700 е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg уеб адрес: http://www.rzi-vidin.net/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Видин ул. "Хан Аспарух" № 29, к-т 120 тел.: 094 923 050 е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч. с граждани: от 08:30 до 13:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Габрово
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Габрово ул. "Райчо Каролев" №2 тел.: 066 840 604 е-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org Уеб адрес: http://www.rzi-gbr.org/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Габрово ул. "Брянска" №1, ет.1 тел.: 066 809 576 е-mail: rkme@rzi-gbr.org работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Русе
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Русе бул. "Придунавски" №68 тел.: 082 825 623 е-mail: rzi@rzi-ruse.com уеб адрес: http://www.rzi-ruse.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Русе бул. "Придунавски" №68 тел.: 082 887 249, 0882 610 045 е-mail: rzi@rzi-ruse.com работно време: от понеделник до петък- от 08:00 ч. до 16:30 ч. с граждани: от 08:15 до 13:30 ч.
 • РКМЕ към РЗИ София
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. София ул. "Враня" №20 тел.: 02 932 71 11 е-mail: kmd@srzi.bg уеб адрес: https://srzi.bg Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. София ул. " Димитър Греков“ №2 тел.: 02 832 7183 и 0895 579 912 е-mail: rkme@srzi.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Кюстендил
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Кюстендил кв. "Румена войвода", ул. "Тинтява" тел.: 078 558 201 е-mail: rzi@rzi-kn.net ; rzi-kiustendil@mh.government.bg уеб адрес: https://rzi-kn.net/bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Кюстендил кв. "Румена войвода", ул. "Тинтява" тел.: 078 520344 е-mail: rzi@rzi-kn.net работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Шумен
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Шумен пл. “Освобождение" №1 тел.: 054 800722 е-mail: office@rzi-shumen.net, rzi-shumen@mh.government.bg уеб адрес: https://rzi-shumen.egov.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Шумен ул. „Васил Априлов" №63 тел.: 054 802366, 0895 721 059 работно време: с граждани понеделник: от 8:00 до 16:00 ч. вторник: от 8:00 до 12:00 ч. сряда от 8:00 до 16:00 ч. четвъртък: от 8:00 до 16:00 ч. петък: от 8:00 до 12:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Монтана
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Монтана пл. "Жеравица" №3 тел.: 096 391 711 е-mail: rzi-montana@net-surf.net уеб адрес: https://bg.rzi-montana.org/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Монтана пл. "Жеравица" №3, ет.1 тел.: 096 388 314, 0882 301 040, 0882 301 077 е-mail: rzi-montana@net-surf.net работно време: от понеделник до петък, от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Стара Загора
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Стара Загора ул. "Стефан Караджа" 10 тел.: 042 602472 е-mail: rzi-stara_zagora@mh.government.bg, rzisz@rzisz.org уеб адрес: https://www.rzi-starazagora.org/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Стара Загора ул. "Стефан Караджа" №10 тел.: 042 601 995 е-mail: rzisz@rzisz.org работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Велико Търново
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" №23 тел.: 062 620161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg уеб адрес: https://www.rzi-vt.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" №23 тел.: 0877 045 081, 062 614 374 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 12:30ч. и от 13:00 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Хасково
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Хасково ул.“П. Евтимий“ №2 тел.: 032 603 222 е-mail: rzi@haskovo.net уеб адрес: http://www.rzi-haskovo.org/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Хасково ул. "Република" №1 тел.: 0879 40 63 98 е-mail: rkme.haskovo@gmail.com работно време: от понеделник до петък- от 07:30 до 16:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Добрич
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Добрич ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 57 тел.: 058 588 614 е-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg уеб адрес: http://www.rzi-dobrich.org Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Добрич ул. "Св. св. Кирил и Методий" №57 тел.: 058 601078 е-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Смолян
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Смолян бул.”България” №26 тел.: 0301 632 93 е-mail: rzi@rzi-smolyan.com уеб адрес: http://www.rzi-smolyan.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Смолян бул.”България” №24 тел.: 030 163 108, 0878 970 248 е-mail: md@rzi-smolyan.com работно време: от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Ямбол
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Ямбол ул. "Д. Благоев" №71 тел.: 046 663 170 е-mail: rzi-yambol@mh.government.bg уеб адрес: https://rzi-yambol.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Ямбол ул.“Панайот Хитов“ № 30 сградата на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД е-mail: rzi-yambol@mh.government.bg тел.: 0879069579- всеки работен ден от 13.00ч. до 15.00ч. работно време: с граждани от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 13:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Благоевград
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Благоевград ул. „Братя Миладинови“ №2 тел.: 073 888 701 e-mail: rzibl@rzibl.org уеб адрес: https://www.rzibl.org Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Благоевград ул. „Братя Миладинови“ №2 тел.: 073 888 705, 0883 202 269, 0882 669 323, 0889 535 603 e-mail: rkme@rzibl.org работно време: от понеделник до петък- от 8:30 до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Сливен
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Сливен ул. “Пейо Яворов” № 1 тел.: 044 616 200 (централа) е-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg уеб адрес: http://rzi-sliven.org/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Сливен ул. "Стефан Караджа" №2, ст.4 тел.: 044 611 975 е-mail: rkme-sliven@mbox.contact.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 16:30 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Силистра
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Силистра ул. "Петър Мутафчиев" № 82 тел.: 086 816 119, 086 816 148 е-mail: info@rzi-silistra.com ; rzi-silistra@mh.government.bg уеб адрес: http://rzi-silistra.com Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Силистра ул. "Петър Мутафчиев" №82 тел.: 086 816 138, 086 816 121, 0878 820 732 е-mail: info@rzi-silistra.com работно време: от понеделник до петък- от 08:30 ч. до 17:00 ч. с граждани: от 08:15 до 13:30 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Плевен
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Плевен ул. "Княз Александър Батенберг" №7 тел.: 064 823 409 (централа) е-mail: rzi@rzi-pleven.com уеб адрес: https://rzi-pleven.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Плевен ул. "Княз Александър Батенберг" №7 тел.: 064 610 052, 0878 732 666 е-mail: rzi@rzi-pleven.com работно време: от понеделник до петък- от 08:00 до 16:30ч.
 • РКМЕ към РЗИ Търговище
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Търговище ул. "Цар Освободител" №33 тел.: 0601 641 42 е-mail: rzi-targovishte@mh.government.bg уеб адрес: https://rzi-targovishte.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Търговище ул. "Цар Освободител" №33 тел.: 0601 64144 е-mail: rzi-targovishte@mh.government.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Ловеч
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Ловеч ул. "Съйко Съев" №27А тел.: 068 601 518 е-mail: rzi@rzi-lovech.bg уеб адрес: http://www.rzi-lovech.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Ловеч ул. "Съйко Съев" №27А тел.: 068 601 518 е-mail: rzi@rzi-lovech.bg работно време: от понеделник до петък, от 07:30 до 16:00ч
 • РКМЕ към РЗИ Кърджали
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Кърджали ул. "Ген. Владимир Стойчев" №2 тел.: 0361 6 02 95 е-mail: rzi.kardjali@gmail.com уеб адрес: http://www.rzi-kardjali.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Кърджали ул. "Ген. Владимир Стойчев" №2 тел.: 0361 6 02 95 е-mail: rzi.kardjali@gmail.com работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Враца
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Враца ул. "Черни дрин" №2 тел.: 092 62 63 77 е-mail: rzi@rzi-vratsa.com уеб адрес: http://www.rzi-vratsa.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Враца ул. "Черни дрин" №2 тел.: 0879 144 787, 0879 144 786, 0878 917 212 е-mail: rzi@rzi-vratsa.com работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Пловдив
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Пловдив ул. "Перущица" №1 тел.: 032 646 655 е-mail: rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg уеб адрес: http://www.riokozpd.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Пловдив ул. "Перущица" №1 тел.: 032 633177 е-mail: rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:00 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Перник
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Перник ул. "Миньор" №15 тел.: 076 60 18 81 е-mail: rzi_pk@b-trust.org уеб адрес: https://www.bg.rzi-pernik.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Перник ул. "Миньор" №15 тел.: 076 60 70 80, 076 60 72 39 е-mail: rzi_pk@b-trust.org работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Разград
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Разград ул. "Кирил и Методий" №8 тел.: 084 611 165 е-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg уеб адрес: https://rzi-razgrad.egov.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Разград ул. "Кирил и Методий" №8 тел.: 084 611 133, 0884 015 296 е-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч. с граждани: от 08:30 до 13:30ч.
 • РКМЕ към РЗИ Пазарджик
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Пазарджик ул. "Болнична" №17 тел.: 034 437 227 е-mail: zipz@mail.bg , rzi-pazardjik@mh.government.bg , office@rzi-pz.bg уеб адрес: http://www.rzipz.net/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Пазарджик ул. "Болнична" №17 тел.: 034 919 619 е-mail: zipz@mail.bg работно време: от понеделник до петък- от 08:30 до 17:00ч.
 • РКМЕ към РЗИ Бургас
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Бургас бул. "Стефан Стамболов" № 73 в сградата на ДКЦ-1 Бургас ЕООД, партер тел.: 056 807 302 е-mail: rzi@rzi-burgas.bg уеб адрес: https://rzi-burgas.bg/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Бургас ул. "Александровска" 120 тел. 056 894 776 е-mail: rzi@rzi-burgas.bg работно време: с граждани- от понеделник до петък- от 8:00 до 13:00 ч.
 • РКМЕ към РЗИ Варна
  Регионална здравна инспекция (РЗИ): адрес: гр. Варна ул. "Брегалница"№ 3 тел. 052 665 347 e-mail: office@rzi-varna.com уеб адрес: https://www.rzi-varna.com/ Регионална картотека по медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ: адрес: гр. Варна ул. "Брегалница"№ 3 тел. 052 665 347 e-mail: office@rzi-varna.com работно време: от понеделник до петък- от 8:30 до 17:00 ч.
 • Електронни услуги, предоставяни от НЕЛК
  Електронна административна услуга „Актуализация на данни в информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето“, предоставяна от НЕЛК НЕЛК предоставя електронната услуга „Актуализация на данни в информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето“, която е достъпна за всяко лице, което: при проверка през профила на човек с увреждания в информационната система на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) през уеб портала https://ahu.mlsp.government.bg/hu/prof/index/ или в "Справка за физическо лице" в собствения профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление (МЕУ) https://edelivery.egov.bg/ , не открие персонални данни за себе си или за лицето, на което се явява пълномощник. В този случай, на основание чл. 54б, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ, от заинтересованото лице може да бъде подадено съответното заявление до НЕЛК за актуализиране на данните в информационната база данни на медицинската експертиза, достъпно на страницата на МЕУ в профила на лицето в ССЕВ. Повече информация и линк към електронната услуга „Актуализация на данни в информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето“ . Електронна административна услуга „Достъп на физически лица до информацията, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори“, предоставяна от Министерство на електронното управление, НЕЛК и други първични администратори НЕЛК, в качеството на администратор на данни в информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето, осигурява достъп на физически лица до информация, за която се явява първичен администратор на данните съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. Гражданите могат да достъпват информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена неработоспособност/вид и степен на увреждане в ИБД (Единната информационна система на медицинската експертиза и Информационната система за контрол на медицинската експертиза) чрез: - Справка за всички експертни решения на лице; - Справка за последното експертно решение на лице. Достъпът до данни се извършва чрез профила на лицето в ССЕВ чрез ПИК на НОИ, КЕП (Квалифициран електронен подпис) или друг метод за електронна автентикация на адрес: https://edelivery.egov.bg/ .
 • Електронни услуги за хора с увреждания
  Всички електронни услуги, предоставяни от държавните органи и институции в Република България, са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Министерство на електронното управление на адрес: https://egov.bg;​ Електронна административна услуга „Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания“, предоставяна от Агенция за социално подпомагане (АСП); Електронна административна услуга „Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране“, предоставяна от общинските администрации; Електронна административна услуга „Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“, предоставяна от АСП;​ Електронна административна услуга „Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината- отиване и връщане“, предоставяна от АСП;​ Електронна административна услуга „Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“, предоставяна от АСП; За повече информация- на интернет страницата на Министерство на електронното управление с описание на различните видове електронни административни услуги.
 • Указания за издаване и приемане на официални електронни документи в НЕЛК
  Указанията за издаване и приемане на официални електронни документи в НЕЛК можете да намерите тук.
 • Електронни справки директно от институциите
  Справка за статус на социалното осигуряване предоставяна от Национален осигурителен институт; Справка за здравноосигурителния статус предоставяна от Национална агенция за приходите.
 • Политика за „бисквитки“
  Използване на „бисквитки“ „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на интернет страницата. Някои „бисквитки“ имат и по- специфично приложение, като например за запаметяване потребителското поведение и да улесняват потребителя при ползването на интернет страницата. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ може да намерите в интернет. Как се използват „бисквитките“ на интернет страницата на НЕЛК? Използваме „бисквитките“ на интернет страницата на НЕЛК за улесняване на достъпа до нея, подобряване на работата и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т. е. чрез „бисквитките“ на интернет страницата, НЕЛК не може да Ви идентифицира като физическо лице, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на интернет страницата, което ни позволява да подобряваме нейната функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание. Какви „бисквитки“ се използват на интернет страницата на НЕЛК Сесийни „бисквитки“ Този тип „бисквитки“ улеснява ползването на интернет страницата, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях е например: кои рубрики на интернет страницата са посетени и как е достигнато до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете интернет страницата или прекратите сесията на Вашия браузър. Постоянни „бисквитки“ Те дават възможност да се съхранява конкретна информация от сърфирането, като например анализиране на посещенията на интернет страницата и как е достигнато до нея, каква информация е прегледана, какви опции са избрани и други. Проследяването на тази информация дава възможност да се направи подобрение на интернет страницата, включително да се коригират грешки и да се разширява съдържанието. Срокът на съхранение на този вид „бисквитки“ варира според конкретното им предназначение. „Бисквитки“ на трети страни На интернет страницата на НЕЛК има препратки към други интернет страници или вградено съдържание в други сайтове, например от Facebook, YouTube, Google, LinkedIn и др. Възможно е при посещение на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, на Вашето крайно устройство да се складират „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като НЕЛК няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. Съветваме Ви да потърсите информация за тях и за начина на тяхното управление на уебсайтовете на съответните трети страни. Изключване или блокиране на „бисквитки“ Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“, преди да посетите интернет страницата на НЕЛК - https://nelk.bg Изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на интернет страницата, а оттам и върху ползването от потребителите. Лог файлове Както повечето сайтове, сайтът на НЕЛК събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
 • Вашите права
  Вие имате право: на достъп до личните Ви данни, обработвани от НЕЛК; да искате извършване на коригиране или изтриване на личните Ви данни и право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от НЕЛК, когато има законни основания за това; да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване; да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Ако искате да упражните правото си на достъп до Ваши лични данни или да ги коригирате, маже да се свържете с нас чрез посочените форми за контакт с НЕЛК. Начините за събиране и обмен на лични данни, които ние използваме на интернет страницата на НЕЛК, са: Имейл адрес за контакт Предоставеният от Вас имейл адрес за контакт се използва за идентификация на Вашите заявки и изготвяне на отговор при искане от Ваша страна; Сигнал за корупция (задължителните данни са обозначени със *): ЕГН (незадължително), трите имена *, адрес на жалбоподателя, тел. номер, имейл адрес*, администрация, срещу която е сигналът, име на лицето, срещу което е сигналът, позиция на лицето, срещу което е сигналът, други данни, свързани с вида на корупционния акт, дата и сума. Предоставените лични данни при подаване на сигнал за корупция се използват за идентификация на Вашия сигнал до НЕЛК, който да бъде разгледан от директора на НЕЛК или от посочен от него служител на НЕЛК.
 • Информация, която събираме
  В случай, че сте изпратили писмо или запитване на някои от публикуваните имейл адреси на НЕЛК, в което сте посочили Ваши лични данни като: имена, телефонен номер за контакт, имейл, адрес за кореспонденция, информацията се обработва от НЕЛК единствено с цел предоставяне на исканите от Вас услуги, отговор на поставени въпроси и за осъществяване на връзка с Вас. За достъп на гражданите до интернет страницата на НЕЛК не се изисква предоставяне на лични данни или копие от документ за самоличност. В случай, че по свое собствено желание обявите публично свои лични данни или друга лична информация на публично достъпните секции на интернет страницата на НЕЛК, институцията не носи отговорност за нея.
 • Връзки към други интернет страници
  Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на НЕЛК към други интернет страници. Препоръчваме Ви да прочетете политиките/декларациите за поверителност на другите интернет страници, които посещавате.
 • Промени в политиката за поверителност
  Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност. Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от НЕЛК, моля, свържете се с нас на адрес: dpo@nelk.bg* * Използва се само за въпроси относно обработването на лични данни от НЕЛК в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на НЕЛК, моля, обръщайте се на info@nelk.bg Настоящата версия на Политиката за поверителност на уеб сайта на НЕЛК е достъпна на https://nelk.bg.
 • Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
  Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е здравно заведение на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването. НЕЛК е регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121242837. НЕЛК е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ No 15 и на електронна поща: info@nelk.bg За контакт с длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК: dpo@nelk.bg
 • Лекар УНГ
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава по различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен кандидат за длъжността „лекар, УНГ“. ​ Специалистът изпълнява следните основни задачи: Извършва експертна дейност в областта на УНГ специалност; Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; Проверява и подписва експертните решения; Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав. Изисквания към кандидата: Завършено висше образование по медицина и призната специалност; Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. ​ Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. ​ Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 06.11.2023 г. на e-mail: info@nelk.bg. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и съгласно закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Лекар Невролог
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава по различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен кандидат за длъжността „лекар, невролог“. Специалистът изпълнява следните основни задачи: Извършва експертна дейност в областта на неврологичната специалност; Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; Проверява и подписва експертните решения; Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: Завършено висше образование по медицина и призната специалност; Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. ​ Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 06.11.2023 г. на e-mail: info@nelk.bg. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и съгласно закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Невролог
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава за различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен и представителен кандидат за длъжността „невролог“. Специалистът изпълнява следните основни задачи: Извършва експертна дейност в областта на неврологичната специалност; Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; Участвав обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; Проверява и подписва експертните решения; Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: Завършено висше образование по медицина и призната специалност; Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 29.12.2023 г. на e-mail – g.parvanova@nelk.bg Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • НЕВРОЛОГ
  Бихме искали да присъединим към екипа - невролог, който е с генерирани основни задачи: - Извършва експертна дейност в областта на неврологичната специалност; - Осъществява консултации и изготвя експертни решения в специализиран състав на НЕЛК; - Участва в обсъждането на всички случаи в състава и дава становище при вземане на окончателно решение; - Проверява и подписва експертните решения; - Извършва консултации по искане на другите специализирани състави; - Осъществява медицински дейности свързани със спецификата на работата в съответния състав както следва: * интерпретация на специализирани апаратни и инструментални, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация. * при необходимост се изисква допълнителна медицинска документация за прецизиране на състоянието на освидетелстваното лице. Изисквания към кандидата: - Завършено висше образование по медицина и призната специалност; - Минимум 5 годишен трудов стаж по медицина; - Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; - Много добри организационни умения; - Желание и умения за работа в екип; - Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: - Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; - Гъвкаво работно време, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; - Стабилност в работата в дългосрочен аспект; - Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; - Мотивиращо възнаграждение; - Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през jobs.bg Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 23.02.2024 г. на email - info@nelk.bg Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Юрисконсулт
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава за различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен и представителен кандидат за длъжността „юрисконсулт“. Юрисконсултът изпълнява следните основни задачи: Оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на НЕЛК; Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции; Дава писмени становища по правни въпроси. Изисквания към кандидата: Завършено висше образование специалност „Право“; Компютърна грамотност - Internet, Word, Excel и Outlook; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 29.12.2023 г. на e-mail – g.parvanova@nelk.bg Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Технически секретар
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава по различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен кандидат за длъжността „технически секретар“. Техническите секретари изпълняват следните основни задачи: Организиране на документооборота на специализираните състави, съхранение на документите по медицинските експертни досиета; Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция на състава - медико-експертни досиета; медицински документи; писма; обратни разписки и др.; Изпраща по адреси изходящата поща - медицински и други документи; писма; Води отчетност за получената и изпратена кореспонденция; Систематизира, оформя и съхранява документите от текущия архив; Набира на компютър експертни решения и други текстове; Обработва и предава за експедиция в служба „Деловодство“ изписаните експертни решения; Копира на копирната техника необходимите за състава документи и материали; Води регистър на постановените експертни решения от състава; Спазва правилата за работа с лични данни; Изисквания към кандидата: Завършено средно образование; Компютърна грамотност - Internet, Word, Excel и Outlook; Езикова грамотност при изготвяне на документи, отлично владеене на български език; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; Опит на подобна позиция не е задължителен, но наличието му ще се счита за предимство. НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. ​ Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. ​ Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 02.11.2023 г. на e-mail: info@nelk.bg. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и съгласно закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
 • Технически секретар
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски състава за различни заболявания. Във всеки състав работят висококвалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, така и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице). В областта на здравеопазването НЕЛК е една от първите институции, въвели и развили Информационната база данни за лицата, преминали през системата на медицинската експертиза. Екипът ни желае да присъедини отговорен и представителен кандидат за длъжността „технически секретар“. Специалистът изпълнява следните основни задачи: Организиране на документооборота на специализираните състави, съхранение на документите по медицинските експертни досиета; Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция на състава - медико-експертни досиета; медицински документи; писма; обратни разписки и др.; Изпраща по адреси изходящата поща - медицински и други документи; писма; Води отчетност за получената и изпратена кореспонденция; Систематизира, оформя и съхранява документите от текущия архив; Набира на компютър експертни решения и други текстове; Обработва и предава за експедиция в служба „Деловодство“ изписаните експертни решения; Копира на копирната техника необходимите за състава документи и материали; Води регистър на постановените експертни решения от състава; Спазва правилата за работа с лични данни; Изисквания към кандидата: Завършено висше или средно образование; Отлична компютърна грамотност - Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook; Отлична езикова грамотност при изготвяне на документи, отлично владеене на български език; Добра комуникативност, отговорност и амбициозност към поставените задачи; Много добри организационни умения; Желание и умения за работа в екип; Дискретност и лоялност; Опит на подобна позиция не е задължителен, но наличието му ще се счита за предимство. НЕЛК предлага: Коректни трудови взаимоотношения и заплащане; Работа на 8 часов работен ден, петдневна работна седмица, на официалните празници се почива; Стабилност в работата в дългосрочен аспект; Стимулираща работна среда в динамичен и сплотен екип; Мотивиращо възнаграждение; Възможност за професионално развитие. Кандидатствайте за позицията през Jobs.bg. Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас, ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография в срок до 29.12.2023 г. на e-mail – g.parvanova@nelk.bg Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и спрямо закона за Защита на личните данни. След подбор на кандидатите ще бъдете поканени на интервю в подходящо за Вас време.
bottom of page