top of page
Internal-header-last9.png

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е създадена под наименованието Централна трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК) през 1975 г. с Наредба № 36 за експертизата на трайната нетрудоспособност (Обн. ДВ. бр. 69 от 5 Септември 1975 г., … отм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000 г.). Съгласно чл. 1 от посочената наредба експертизата на трайната неработоспособност е неразделна част от лечебно-профилактичната дейност, като ЦТЕЛК осъществява диагностично-експертни, профилактични и контролно-методични функции по проблемите на трудово-лекарската експертиза.

През 2000 г. с ПМС № 133 от 17 Юли 2000 г. е приета Наредба за експертиза на работоспособността (Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000 г., отм. ДВ. бр.47 от 7 Юни 2005 г.), с която е отменена Наредба № 36 за експертизата на трайната нетрудоспособност. С приемането на Наредбата за експертиза на работоспособността наименованието на Централната трудово-експертна лекарска комисия е променено на Национална експертна лекарска комисия. 

За своето почти 50-годишно съществуване НЕЛК е претърпяла множество промени, като същевременно със своето развитие се е утвърдила и като национален орган, провеждащ политиката в областта на медицинската експертиза.

В НЕЛК работят утвърдени лекари – специалисти, някои от които с над 20-годишен опит и с придобити няколко медицински специалности. 

В качеството си на национален експертен орган в областта на медицинската експертиза, НЕЛК участва в обсъжданията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на органите на медицинската експертиза, отправяйки конструктивни предложения и работеща в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). НЕЛК работи и в тясно сътрудничество с всички институции, органи и организации, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания. 

НЕЛК е националната институция, която осъществява обучение по медицинска експертиза на лекарите-специалисти от ТЕЛК. Основната цел на обучението е поддържане и развитие на знанията и квалификацията на лекарите от ТЕЛК по специфичните аспекти на медицинската експертиза, като важно условие за качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза.

В изпълнение на Закона за здравето, НЕЛК поддържа Информационна база данни за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, данните от която се използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на образователните потребности на хората с увреждания, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза.

История
bottom of page