top of page
Internal-header-last9.png
Дейности на НЕЛК за хората с увреждания

Дейност на НЕЛК в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

На основание на чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 54а, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) на НЕЛК е възложено създаването и поддържането на информационна база данни (ИБД) за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане (ТНР/ВСУ).

Информацията, обхваща дейностите по изпълнението на чл. 4, чл. 9, чл. 25, чл. 29 и чл. 31 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията), които са от компетентността на НЕЛК.

Дейност на НЕЛК в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за 2022г.

През 2022 г. се навършват десет години от ратифицирането от Република България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е една от институциите, които работят за прилагането на политиките за защита правата на хората с увреждания в страната. През 2021 г. от НЕЛК бяха предприети редица мерки за подобряване на достъпа до информация на хората с увреждания; за обучение на лекарите от ТЕЛК съставите в страната; за задълбочаване на обмена на информация между институциите и организациите, извършващи дейности в областта на хората с увреждания.

В изпълнение на чл. 4, чл. 9, чл. 25, чл. 29 и чл. 31 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, през 2021 г. са извършени следните дейности, които са от компетентността на НЕЛК.

Дейност на НЕЛК в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за 2021г.

bottom of page