top of page
Internal-header-last9.png

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регламентите на Глава Осма “Предложения и сигнали” на Административнопроцесуалния кодекс и Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури в НЕЛК, Ви уведомяваме за реда за подаване на сигнали свързани с:

 • дейността на НЕЛК;

 • сигнали за злоупотреби с власт, корупция или лошо управление;

 • други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители на НЕЛК.
   

Сигналите можете да подавате до директора на НЕЛК, по един от следните начини:

 1. На електронен адрес в НЕЛК anticorruption@nelk.bg.

 2. Чрез системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ).

 3. Посредством онлайн форма за подаване на сигнали към министъра на здравеопазването, главния секретар и Инспектората към Министерството на здравеопазването на интернет адрес https://www.mh.government.bg/bg/politiki/antikoruptsiya/izprati-signal/.

 4. Шест броя кутии за подаване на сигнали, намиращи се на всеки един от етажите на които се помещава НЕЛК, с адрес: бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15.

 5. В деловодството на НЕЛК, находящо се на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15.

 6. Като пощенска услуга на хартиен носител на адрес бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15; п.к.1431.

 7. На телефон 02/8053941.

Подадените  сигнали се регистрират в информационна система на НЕЛК, като тяхното движение и обработка е в съответствие с вътрешната нормативна уредба в НЕЛК.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни сигнали считаме тези, в които не са посочени:

 1. трите имена и адрес-за физически лица;

 2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес, ако има такъв;

 3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1-2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, приемаме тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия и компетенции, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по - продължително проучване, срокът на вземане на решение по подаден сигнал може да бъде продължен до 1 месец, за което писмено ще Ви уведомим.

Антикорупция
bottom of page