top of page
Internal-header-last9.png

Извършаване на медицинска експертиза от НЕЛК при спазване на основните принципи и критерии, залегнали в нормативната уредба и при съблюдаване на етичните норми в медицината.

Предоставяне на висококвалифицирана експертиза и знания в областта на медицинската експертиза, под ръководството на Министерство на здравеопазването, в сътрудничество с останалите органи на медицинската експертиза и активно участие в процесите на оптимизация на модела за медицинска експертиза.

Мисия на НЕЛК
Визия на НЕЛК

Дейността на НЕЛК е насочена към развитие и усъвършенстване на медицинската експертиза, като част от националната система на здравеопазването и в съответствие с основните приоритети в Националната здравна стратегия 2030 на Република България.

Визията на НЕЛК се реализира чрез:​

  • Повишаване на качеството на медицинската експертиза.

  • Подпомагане на дейността на органите на медицинската експертиза с оглед стандартизиране на практиката при освидетелстване на хора с увреждания.

  • Спазване на сроковете за извършване на медицинска експертиза от специализираните лекарски състави на НЕЛК.

  • Засилване на контрола от страна на НЕЛК на дейността на органите на медицинската експертиза в съответствие със законовите разпоредби.

  • Повишаване на знанията и квалификацията на лекарите и служителите от ТЕЛК и НЕЛК за специфичните аспекти на медицинската експертиза и за работа с Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето.

  • Осигуряване на достъп на гражданите до актуална и изчерпателна информация относно процедурата по освидетелстване/преосвидетелстване и възможностите за обжалване на постановените експертни решения.

  • Усъвършенстване на достъпа до електронни услуги, предоставяни от НЕЛК.

  • Поддържане на актуална и достоверна информация в Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

  • Отворено и прозрачно управление.

bottom of page