top of page
Internal-header-last9.png

Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, които упражняват трудова дейност и на са им определени вида и степента на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 КСО и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на  заболяванията.

Процедурата в  Териториалните експертни лекарски /ТЕЛК/ стартира след като личният лекар/лекар по дентална медицина/, а за лицата, които нямат личен лекар-лекуващият лекар/лекар по дентална медицина/, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение №8, когато приеме, че е налице:

  1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност.

  2. Вид и степен на увреждане.

  3. Промяна на датата на инвалидизиране, срока на инвалидизиране, противопоказните условия на труд или причинната връзка (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

  4. Необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

  5. Необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове (нова - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Желателно е да не се представят оригинали на медицински документи, тъй като те се добавят в медицинското експертно досие на всяко лице и не подлежат на връщане.

След издаване на направлението и извършването на допълнителни изследвания (ако такива са необходими) лицето може да посети Регионалната картотека на медицинската експертиза по постоянен или настоящ адрес, където попълва заявление - декларация по образец и посочва причината за явяването си. За лицата съществува и възможността да подават своите заявление- декларации по електронен път в Информационната база данни на адрес https://ibd.mh.government.bg/.

ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление.

ТЕЛК освидетелстват лицата  и по повод на временна неработоспособност. Лекарските консултативни комисии (ЛКК) насочват лицата към ТЕЛК  не по-късно от 7 дни преди изтичането на отпуска по последния болничен лист. Медицинският протокол на ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се внася в РКМЕ не по-късно от 3 дни от издаването му. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Срокът на временната неработоспособност може да бъде до два месеца от края на временната неработоспособност по последния болничен лист, освен ако в експертното решение е посочен по-кратък срок.

Процедура по освидетелстване пред ТЕЛК
bottom of page