top of page
Internal-header-last9.png
Достъп до обществената информация

НЕЛК предоставя достъп до обществена информация въз основа на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и в съответствие с Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Националната експертна лекарска комисия.

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация: Заявлението задължително съдържа трите имена, наименованието и седалището на заявителя. В заявлението се описва исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до нея и адрес за кореспонденция със заявителя.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

Достъп до информация се предоставя въз основа на писмено заявление по Образец на заявление за достъп до обществена информация или устно запитване: устна справка, запознаване на място с наличната информация по запитването, запитване на хартиен или технически носител, получено по е-мейл на Info@nelk.bg или в профила на НЕЛК в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление- като електронното съобщение и заявлението следва да са подписани от подателя с електронен подпис. Заявление за достъп до информация по ЗДОИ може да бъде подадено лично на място (в работни дни от 8:00 ч до 16:00 ч) или изпратено по пощата на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ №15, етаж 1, Деловодство на НЕЛК.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят дължи заплащането на материалните разходи по предоставянето на информацията, по нормативи определени с Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация. Заявителят заплаща определените материални разходи на касата в Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) или по банков път по сметка на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) към УниКредит Булбанк АД – BG08UNCR96603120714315. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път, разходи по предоставянето не се заплащат.

bottom of page