top of page
Internal-header-last9.png

В изпълнение на чл. 108а от Закона за здравето НЕЛК отговаря за създаването и поддържането на информационна база данни (ИБД) за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Към момента информацията за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се обработва в две информационни системи, поддържани от НЕЛК – Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ) и в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ). Посочените системи са със служебен характер и не са публични, тъй като съдържат чувствителни лични данни за здравословното състояние за хората с увреждания.

НЕЛК се явява първичен администратор на данни на хората с увреждания в ИБД по смисъла на чл.4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и чл. 2, ал. 2 от Закона за електронното управление. На основание чл. 108а, ал. 2 и 2а от Закона за здравето в информационната база данни се събират и обработват както данни, идентифициращи физическото лице, така и данни относно неговото здравословно състояние (диагноза, медико-диагностични дейности, извършени прегледи от лекар във връзка с оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степен на увреждане и др.).

Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето има за цел събиране, обработване, съхранение и анализ на данните за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които да се  използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите им от образование, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза.

На основание чл. 108а, ал. 6 от Закона за здравето право на достъп до базата данни имат Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на образованието и науката, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националният статистически институт, Националният център по обществено здраве и анализи, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и други органи, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания.

Достъпът до данни на хората с увреждания в ИБД от страна на посочените институции и органи се извършва при спазване на Общия регламент относно защитата на данните, Закона за здравето, Закона за защита на личните данни, Закона за електронното управление, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и други подзаконови нормативни актове.

На основание чл. 108а, ал. 7 от Закона за здравето право на достъп до здравната информация на освидетелстваното лице в информационната база данни имат освидетелстваното лице и неговите законни представители/пълномощници.

Посредством вградения модул за индивидуален достъп всяко лице с увреждане/негов законен представител може да достъпи по защитен начин (с квалифициран електронен подпис) свои данни в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) на адрес https://ibd.mh.government.bg/ - „Вход за пациенти“.

През собствения си профил/през профила на лицето, което представлява, всяко лице с увреждане/негов законен представител може да извършва определени действия в ИСКМЕ - подаване на заявление - декларация за освидетелстване/преосвидетелстване, получаване на нотификация за издадено експертно решение и други.

Регистрите на лекарските консултативни комисии (ЛКК) https://ibd.mh.government.bg/CommissionRegister/IndexLkk и на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) https://ibd.mh.government.bg/CommissionRegister/IndexTelk са публични и са достъпни на основната страница в публичната част на ИСКМЕ.

Лицата могат да достъпват информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане в ИБД, по следните електронни канали:

-      През профила на човек с увреждане в уеб-портала на Агенция за хората с увреждания на адрес https://ahu.mlsp.government.bg/hu/prof/index/;

-      През „Справки за физически лица“ в собствения си профил в системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление на адрес https://edelivery.egov.bg/.

Информационна база данни на медицинската експертиза
bottom of page