top of page
Internal-header-last9.png

Правила за провеждане на обучение по медицинска експертиза на лекарите от ТЕЛК на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ).


Чл. 1. (1) Лекарите от ТЕЛК преминават най-малко веднъж годишно обучение по медицинска експертиза, провеждано от НЕЛК.
(2) При постъпване за първи път на работа в ТЕЛК, лекарите включени в състава, преминават задължително обучение по медицинска експертиза.
Чл. 2. (1) Обучение се провежда на място в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) - гр. София, бул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15 или дистанционно (онлайн), чрез въведена електронна форма на обучение.
(2) Обучението на място в НЕЛК се извършва от специализираните състави на НЕЛК.
(3) Организирането и координирането на процеса по дистанционно (онлайн) обучение по медицинска експертиза се извършва от длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК.
Чл. 3. (1) Обучението на място в НЕЛК се провежда при спазване на изготвен план-график, утвърден от директора на НЕЛК (Приложение № 1).
(2) План-графикът по ал.1 се изготвя от длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК, ежегодно до края на месец декември на предходната година, съгласувано с началник отдел „Медицинска експертиза“ и специализираните състави на НЕЛК, и се представя на директора на НЕЛК за утвърждаване.
(3) План-графикът се изготвя на база представените заявки за обучение от директорите на лечебните заведения, към които са създадени ТЕЛК, с приложено копие на заповед за създаване или закриване на ТЕЛК и имената на лекарите, които ще преминат присъствено обучение в НЕЛК.
(4) След утвърждаване на план-графика за провеждане на обученията в НЕЛК, същият се публикува на сайта на НЕЛК и се изпраща на директорите на РЗИ и на директорите на лечебни заведения, към които са създадени ТЕЛК.
(5) Промени в изготвения план-график се извършват по писмено искане на директорите на лечебни заведения, в които има създадени ТЕЛК и след утвърждаване на директора на НЕЛК.
Чл. 4. (1) Дистанционно (онлайн) обучение по медицинска експертиза се организира, провежда и координира от НЕЛК чрез уеб базирана платформа за обучение.
(2) Включването на лекари от ТЕЛК в дистанционно (онлайн) обучение се извършва след попълване на заявление за обучение по медицинска експертиза (Приложение № 2), публикувано на интернет страницата на НЕЛК в раздел „Обучение“ и след разрешение на директора на НЕЛК.
Чл. 5. За провеждането на обучение по реда на чл.1, ал. 2 от настоящите правила, в края на всяко тримесечие, се изпраща писмо от директора на НЕЛК до директорите на РЗИ, за изискване на актуална информация за новосформирани ТЕЛК и за лекарите, постъпили за пръв път на работа в ТЕЛК.
Чл. 6. (1) Обучението по чл. 2, ал. 1 от правилата се извършва по учебна програма по образец, утвърдена от директора на НЕЛК (Приложение № 2).
(2) Учебната програма се разработва и актуализира от специализираните състави на НЕЛК, под ръководството на началник отдел „Медицинска експертиза“, след което се представя за утвърждаване от директора на НЕЛК.
Чл. 7. (1) За проведеното обучение по медицинска експертиза в НЕЛК се издава удостоверение по образец, утвърден със заповед на директора на НЕЛК.
(2) Удостоверението се издава след полагане на тест за оценка, разработен под ръководството на началник отдел „Медицинска експертиза“ от специализираните състави на НЕЛК и утвърден от директора на НЕЛК.
(3) Удостоверението се изготвя от длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК и се подписва от директора на НЕЛК, когато обучението е на място в НЕЛК или се генерира автоматично от уеб базираната платформа за обучение, когато обучението е дистанционно.
(4) Удостоверението се изготвя в два екземпляра - един за лекаря, преминал обучение и един за НЕЛК.
(5) Екземплярите на издадените удостоверения се съхраняват от длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК.
(6) Длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК съставя, поддържа и актуализира списък на лекарите, преминали обучение по медицинска експертиза, провеждано от НЕЛК, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ.
Чл. 8. (1) До 20 януари на следващата календарна година, длъжностното лице по
защита на данните в НЕЛК изготвя и представя на директора на НЕЛК годишен доклад за проведеното през предходната година от НЕЛК обучение по медицинска експертиза по реда на чл. 14, ал. 2 и 3 от ПУОРОМЕРКМЕ, съдържащ анализ на броя на лекарите от ТЕЛК, преминалите обучение по области в страната, съществуващи проблеми и предложения за оптимизиране на процеса на обучението.
(2) Въз основа на годишния доклад на НЕЛК се изпращат писма до директорите на РЗИ и директорите на лечебни заведения, към които са създадени ТЕЛК, относно резултатите от проведеното обучение по медицинска експертиза на лекарите от ТЕЛК, с оглед предприемане на мерки за оптимизиране на обучението.
Чл. 9. Контролът по изпълнението на настоящите правила се извършва от началник отдел „Медицинска експертиза“.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл. 14, ал.2 – 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022 г.).
§2. Настоящите правила влизат в сила от 16.10.2023. 

Правила за обучение
bottom of page