top of page
Internal-header-last9.png
Декларация за достъпност на уеб сайта на НЕЛК

Национална експертна лекарска комисия се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: https://nelk.bg.
Уебсайтът на НЕЛК съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.

 

I. Задължително съдържание

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
 

1. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

2. Недостъпно съдържание

а) несъответствие със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) е описано в приложение 1;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Приложение 1

Несъответствия в публичната част на сайта на Национална експертна лекарска комисия със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Забележка: По-долу са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Описание и посочване на несъответствието и възможности за избор:

 • Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Не се публикуват записи на аудио материали.

 • Аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Наличните видеоклипове съдържат и аудио, в което се обяснява подробно видео съдържанието.

 • Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Няма живо видео излъчване на сайта.

 • Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Наличните видеоклипове са с аудио съдържание, поради което не е необходимо.

 • Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично.

 • Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Не са заложени времеви ограничения.

 • За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Неприложимо. Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс.

 • За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично.

 • Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Не се използва многоточков курсор.

 • Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Неприложимо. Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или на потребителя.

 • Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). - Неприложимо. Няма страници със смесено съдържание на различни езици, с изключение на абревиатури със съответното пояснение на български и линкове, които препращат към сайтове на европейски институции.

 • Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). - Неприложимо. Не се изискват данни, които да се въвеждат от потребителя в сайта на НЕЛК.

 • Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Неприложимо. Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 29.09.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 16.10.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 27.10.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт: info@nelk.bg.

Aдрес за предоставяне на предложения и подаване на сигнали за нарушения относно достъпността на информация на този уеб сайт: info@nelk.bg.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://www.nelk.bg/nelk-contact.

II. Препоръчително съдържание

НЕЛК да се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги е възможно в цялост. Затова, ако срещате затруднения при работата си със сайта: https://nelk.bg, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. НЕЛК се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта: 02.11.2023 г.

Дата на последната актуализация на уеб сайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 02.11.2023 г.

bottom of page