top of page
home-header-last10.png

Добре дошли на официалната интернет страница на Националната експертна лекарска комисия.

На интернет страницата на НЕЛК може да откриете информация за структурата и дейността на НЕЛК. Налични са връзки към нормативни документи в областта на медицинската експертиза. Публикувана е информация относно Информационната база данни на медицинската експертиза, която НЕЛК поддържа съгласно чл. 108а от Закона за здравето. Разяснени са процедурите по освидетелстване пред ТЕЛК и обжалване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Тук може да откриете подробна информация относно обучението по медицинска експертиза на лекарите от ТЕЛК, включително заявление за включване в обучението. 

НЕЛК публикува информация, свързана с правата на хората с увреждания, както и полезна информация за връзка с органите на медицинската експертиза: Регионалните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ), Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), Лекарските консултативни комисии (ЛКК) и др. в областите на своята компетентност и нормативни задължения.

Специално място е отделено на процеса на медицинската експертиза в България, като са публикувани и практически насоки и разяснения на НЕЛК по прилагането на основни подзаконови нормативни актове, като Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза (ПУОРОМЕРКМЕ).

Ще откриете подробна информация и за защита на личните данни, както и са публикувани отговори на най- често задавани въпроси относно медицинската експертиза и друга полезна информация. 

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е здравно заведение на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването.

НЕЛК осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за здравето.

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

НОВИНИ

В изпълнение на чл. 14, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

В периодите 21.05-23.05., 05.06.-07.06. и 19.06- 21.06.2024г. в НЕЛК бяха проведени присъствени обучения по медицинска експертиза на лекари от новосформирани ТЕЛК

На 21.05.2024г. директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински...

Директорът на НЕЛК г-жа Ани Александрова и екип експерти участваха в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“

Съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за електронното управление, НЕЛК се явява централен администратор на данни (ЦАД) за хората с увреждания в...

Информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

На 22.04.2024 г. към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) поддържана от Министерство на...

Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) е присъединена към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX)
bottom of page