top of page
home-header-last10.png

Добре дошли на официалната интернет страница на Националната експертна лекарска комисия.

На интернет страницата на НЕЛК може да откриете информация за структурата и дейността на НЕЛК. Налични са връзки към нормативни документи в областта на медицинската експертиза. Публикувана е информация относно Информационната база данни на медицинската експертиза, която НЕЛК поддържа съгласно чл. 108а от Закона за здравето. Разяснени са процедурите по освидетелстване пред ТЕЛК и обжалване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Тук може да откриете подробна информация относно обучението по медицинска експертиза на лекарите от ТЕЛК, включително заявление за включване в обучението. 

НЕЛК публикува информация, свързана с правата на хората с увреждания, както и полезна информация за връзка с органите на медицинската експертиза: Регионалните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ), Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), Лекарските консултативни комисии (ЛКК) и др. в областите на своята компетентност и нормативни задължения.

Специално място е отделено на процеса на медицинската експертиза в България, като са публикувани и практически насоки и разяснения на НЕЛК по прилагането на основни подзаконови нормативни актове, като Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза (ПУОРОМЕРКМЕ).

Ще откриете подробна информация и за защита на личните данни, както и са публикувани отговори на най- често задавани въпроси относно медицинската експертиза и друга полезна информация. 

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е здравно заведение на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването.

НЕЛК осъществява експертни, контролно-методически и консултативни дейности по експертизата на работоспособността на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за здравето.

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

НОВИНИ

27.03.2024г. Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Агенцията за хората с увреждания (АХУ)...

Дейности на НЕЛК през 2023 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

19.03.2024 г. В Държавен вестник брой 23 от дата 19.03.2024г. е публикувано Постановление № 47 от 13 март 2024 г. на Министерския съвет...

Нов Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

05.01.2024 г. Източник Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено...

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

26.10.2023 г. Източник Министерство на труда и социалната политика До 30 000 лв. за финансиране на започване и развитие на проекти за...

Ръст с 50% на средствата за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания предлага МТСП
bottom of page