top of page
Internal-header-last9.png

Поддържането на квалификацията на лекарите от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) в страната е важно условие за качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза.

Съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на ораните на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) лекарите от ТЕЛК преминават обучение по медицинска експертиза, провеждано от НЕЛК, при включването им за пръв път в състава на ТЕЛК и най-малко веднъж годишно след това.

Цели на обучението: първоначално и продължаващо обучение на лекарите от ТЕЛК; актуализиране на познанията относно нормативната уредба в областта на медицинската експертиза; унифициране на критериите за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при извършване на експертизата в ТЕЛК и НЕЛК, с оглед на редуциране на обжалванията при неправилно постановени експертни решения на ТЕЛК.

Във връзка с изпълнение на чл. 14, ал. 2 и 3 от ПУОРОМЕРКМЕ НЕЛК разработи дистанционна форма за обучение по медицинска експертиза, като на страницата за дистанционно обучение са качени обучителни материали, съобразени с действащата нормативна уредба в областта на медицинската експертиза, които се обновяват при настъпили промени в законодателството.

За да заявите участие в дистанционната форма на обучение, моля, попълнете формата на заявление. На посочения от Вас имейл за контакт ще получите линк към страницата за дистанционно обучение по медицинска експертиза. След запознаване с материалите за обучение и успешно положен тест, всеки участник получава удостоверение за завършено обучение и положен тест по медицинска експертиза.

Лекарите, преминали обучение по медицинска експертиза, се вписват в Списък на лекарите, преминали обучение по чл. 14, ал. 2 и 3 от ПУОРОМЕРКМЕ, който се поддържа и актуализира от НЕЛК.

Обучение на лекари от ТЕЛК
bottom of page