top of page
Internal-header-last9.png

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

   

Съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на ораните на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) лекарите от ТЕЛК преминават обучение по медицинска експертиза, провеждано от НЕЛК, при включването им за пръв път в състава на ТЕЛК и най-малко веднъж годишно след това.

Основните цели на обучението по медицинска експертиза са:

  • първоначално и продължаващо обучение на лекарите от ТЕЛК;

  • развитие на базови познания на лекарите относно специфичните аспекти на медицинската експертиза и последващо развитие и усъвършенстване;

  • унифициране на критериите за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при извършване на експертизата в ТЕЛК и НЕЛК, с оглед редуциране на обжалванията при неправилно постановени експертни решения на ТЕЛК;

  • формиране на практически умения на обучаващите се, свързани с прилагане на Методика за прилагане на отправните точки за оценка на ТНР/ВСУ в проценти към Приложение № 2, към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).

 

С Постановление на Министерския съвет № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ (Обн. ДВ. Бр. 23 от 19 март 2024 г.) се предвижда увеличаване на броя на ТЕЛК в страната и кадровото им осигуряване, като се цели подобряване на работата на органите на медицинската експертиза в страната.

Съгласно § 43 от ПМС № 47 от 13 март 2024 г. на НЕЛК е възложено, в тримесечен срок от влизане в сила на постановлението, да проведе обучение на лекарите от новоразкритите ТЕЛК.

За изпълнение на възложените отговорности НЕЛК разработи нови учебни програми за обучение по медицинска експертиза на лекари от ТЕЛК, в изпълнение на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ:

  • Учебна програма за присъствено обучение по медицинска експертиза на лекари, които за първи път са включени в ТЕЛК, в изпълнение на чл. 14, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ и § 43 от ПМС № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ (Обн. ДВ. бр. 23 от 19 март 2024 г.);

  • Учебна програма за дистанционно обучение по медицинска експертиза на лекари, които за първи път са включени в ТЕЛК, в изпълнение на чл. 14, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ и § 43 от ПМС № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ (Обн. ДВ. бр. 23 от 19 март 2024 г.);

  • Учебна програма за периодично обучение по медицинска експертиза на лекари, работещи в ТЕЛК, в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ (дистанционна форма).

  1. Дистанционното обучение по медицинска експертиза на лекари от ТЕЛК се провежда през здравната платформа „CredoWeb“, където в профила на НЕЛК са качени обучителни материали, съобразени с действащата нормативна уредба и практика в областта на медицинската експертиза.

            За да заяви участие в дистанционната форма на обучение лекарят е необходимо да попълни форма на заявление, достъпна на интернет страницата на НЕЛК. При попълване на заявлението е задължително да се отбележи, в кое от дистанционните обучения лекарят желае да бъде включен:

  • на лекари, които са включени за първи път в състава на ТЕЛК (на основание чл. 14, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ);

  • на лекари от ТЕЛК, които преминават годишно обучение (на основание чл. 14, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ).

 

В заявлението е необходимо да се попълни точна информация, тъй като линкът към обучението и паролата за достъп до страницата за дистанционно обучение се изпращат от здравната платформа „CredoWeb“ на личния имейл адрес на лекаря.

След запознаване с материалите за обучение и успешно положен тест, всеки участник получава удостоверение за завършено обучение и положен тест по медицинска експертиза.

2. Присъственото обучение на място в НЕЛК на лекари, които за първи път с включени в състава на новооткрити ТЕЛК, се провежда по график въз основа на заявка от ръководителя на лечебното заведение, към което е разкрит нов ТЕЛК.

Лекарите, преминали обучение по медицинска експертиза, се вписват в Списък на лекарите, преминали обучение по чл. 14, ал. 2 и 3 от ПУОРОМЕРКМЕ, който се поддържа и актуализира от НЕЛК.

Обучение на лекари от ТЕЛК
bottom of page