top of page
Internal-header-last9.png
Информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

Съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за електронното управление, НЕЛК се явява централен администратор на данни (ЦАД) за хората с увреждания в Информационната база данни (ИБД) по чл. 108а от Закона за здравето.

Гражданите могат да достъпват информация за собствени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане в ИБД, по следните електронни канали:

  1. През профила на човек с увреждане в уеб-портала на Агенция за хората с увреждания (АХУ) на адрес https://ahu.mlsp.government.bg/hu/prof/index/. Проверката се извършва в информационната система на АХУ чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление (МЕУ)- бутон "Профил на човек с увреждания", при което се извеждат всички експертни решения от ИБД.

  2. През „Справки за физическо лице“ в собствения профил на лицето в Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/. Проверката се извършва в ИБД чрез информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) поддържана от МЕУ, посредством ССЕВ- бутон "Справка за физическо лице".

При извършването на справка за физическо лице в ССЕВ проверката е необходимо да се извърши поотделно в двете системи от ИБД:

-Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ);

-Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ).

В ИБД се поддържат следните справки:

  • Справка за всички експертни решения на лице;

  • Справка за последното експертно решение на лице.

bottom of page