top of page
Internal-header-last9.png
Дейности на НЕЛК през 2023 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за хората с увреждания

27.03.2024г.


Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) изготвя шестмесечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, които представя на министъра на труда и социалната политика.

В тази връзка, съгласно чл. 86 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), от страна на НЕЛК към Агенция за хората с увреждания е предоставена информация от компетентността на НЕЛК, обхваща дейностите по изпълнението на чл. 4, чл. 9, чл. 25, чл. 29 и чл. 31 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) през 2023г. и планираните дейности за 2024г.Пълната информация

bottom of page