top of page
Internal-header-last9.png
В периодите 21.05-23.05., 05.06.-07.06. и 19.06- 21.06.2024г. в НЕЛК бяха проведени присъствени обучения по медицинска експертиза на лекари от новосформирани ТЕЛК

В изпълнение на чл. 14, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) и § 43 от ПМС № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) организира и проведе три присъствени обучения по медицинска експертиза за лекари, които за първи път са включени в новосформирани ТЕЛК в страната. В присъствените обучения, проведени от НЕЛК от 21 до 23 май, от 05 до 07 юни и от 19 до 21 юни 2024 г., участваха общо 42 лекари от новооткрити ТЕЛК в страната.

Присъственото обучение по медицинска експертиза се провежда под формата на лекции и практически упражнения, които дават възможност участниците да обсъждат, заедно с лекари от специализираните състави на НЕЛК, конкретни казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба в областта на медицинската експертиза. Опитът показва, че за лекари, които за първи път са включени в ТЕЛК, това е най-добрата форма за обучение и придобиване на основни познания по медицинска експертиза.

За лекарите, които не могат да участват в присъственото обучение, е създадена възможност за дистанционна форма за обучение по медицинска експертиза, след попълване на заявление за обучение достъпно на адрес https://www.nelk.bg/zaqvlenie-za-obuchenie 

Пълната информация за обучението по медицинска експертиза е публикувана на сайта на НЕЛК в раздел „Обучение“ на адрес https://www.nelk.bg/obuchenie-lekari-telk 

Паралелно с обучението по медицинска експертиза, на 14.05.2024г. и 28.05.2024г. бе проведено онлайн обучение на лекари и технически секретари от новосформирани ТЕЛК- за работа с информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето.


СНИМКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ


bottom of page