top of page
Internal-header-last9.png
Димитър Батуров
Заместник-директор на Национална експертна лекарска комисия

Доц. д-р Батуров Димитър Василев, д., е завършил медицина в Медицински университет Стара Загора, с придобита специалност „Психиатрия“ и  дългогодишен опит като лекар психиатър. 

От 2023 г. работи като началник отдел „Медицинска експертиза“ в НЕЛК, а от м. март 2024 г. заема длъжността заместник- директор на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

В периода 2006- 2020 г.  е началник отделение по „Военномедицинска експертиза на психични заболявания и наркозависимости“ в Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина, Централна военномедицинска комисия към Военномедицинска академия, гр. София.

През периода 2007- 2019 г. е консултант- психиатър в Национален център по радиобиология и радиационна защита, гр. София.

От 2021 до 2022 г. е консултант-психиатър в МБАЛ „Надежда“ и ДКЦ „Неоклиник“, гр. София.

През 2017 г. на д-р Батуров е присъдена академична длъжност „доцент“ по професионално направление „Туризъм“ (здравословни и безопасни условия на труд в сферата на туризма).

През 2013 г. защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен доктор по научно направление „Организация и управление извън материалното производство” (Национална сигурност).

През 2012 г. придобива квалификация по „Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения “ във ВМА.

През 1998 г. постъпва на работа в Център по военна психология и психопрофилактика при Генералния щаб на Министерство на отбраната. 

През 1993 г. започва работа в Държавна психиатрична болница "Д-р. Г. Кисьов" - гр. Раднево като лекар ординатор, от 1995 г. е на длъжност „началник отделение“.

Съучредител и секретар на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и представител в работната група по психиатрия в European Society of Aerospace Medicine (ESAM); автор и съавтор на 9 Монографични трудове и над 50 публикации в национални и международни реферирани научни издания.

bottom of page