top of page
Internal-header-last9.png
Отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно
обслужване"

Отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" се състои от 4 сектора:
- Сектор "Финансово - информационен и стопански"
- Сектор "Правен"
- Сектор "Административно обслужване и експедиция"
- Сектор "Медицинска и административна дейност"


Сектор "Финансово-информационен и стопански" осъществява финансовата и стопанска дейност и поддържа материално-техническата база на НЕЛК. Основните дейности на сектора са свързани с осчетоводяване и бюджетиране, труд и работна заплата и личен състав. Подпомага директора при управлението и контрола на административно- стопанската дейност в НЕЛК и при решаване на социално-битови проблеми. Оказва методична помощ на органите в системата на медицинската експертиза при работата с Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето. Извършва дейности по информационното обслужване, предлага мерки и конкретни действия във връзка с информационната сигурност и защита.


Сектор "Правен" изготвя правни становища и консултации, проекти на писма и актове във връзка с разкритите административни производства в специализираните състави на НЕЛК, както и отговори по постъпили запитвания от различни граждани и институции. Участва в работни групи за изработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на медицинската експертиза. Осъществява процесуално представителство на НЕЛК пред съдилищата и други юрисдикции в рамките на своите правомощия.


Сектор "Административно обслужване и експедиция" и сектор "Медицинска и административна дейност" извършват цялостната дейност по приемане, деловодна обработка и регистрация на кореспонденцията с граждани, институции и др., на постъпили в НЕЛК жалби срещу ЕР на ТЕЛК, медицинските досиета на освидетелстваните лица в системата на медицинската експертиза и свързана документация, изпращат уведомителни писма и издадените от НЕЛК експертни решения към заинтересованите страни, извършват обработка на документите по документооборота и деловодната дейност в НЕЛК, осъществяват комуникация с РКМЕ, ТЕЛК, РЗИ, НОИ и други институции и администрации в областта на медицинската експертиза/предоставящи социални услуги за хората с увреждания.

bottom of page