top of page
Internal-header-last9.png
Длъжностно лице по защита на данните

НЕЛК е администратор на данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Длъжностното лице по защита на данните в НЕЛК е служител, на който са възложени редица задължения в областта на защитата на личните данни, сред които:
• Да наблюдава спазването на Политиката за поверителност при обработване на лични данни от НЕЛК и нормативната уредба в областта на защитата на личните данни.
• Да информира и съветва служителите в НЕЛК, които извършват обработване на лични данни, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни. 
• Да оказва съдействие при упражняване на правата на физически лица по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със защита на личните данни, които НЕЛК обработва за тях.
• Да работи за повишаването на осведомеността и обучението на персонала на НЕЛК относно защитата на личните данни.
Длъжностното лице по защита на данните:
• изготвя становища по постъпили заявления от институции и общински администрации за включването им като консуматори (потребители) на данни от информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето чрез информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RеgiX);
• участва в процедурата по актуализиране на данни за експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето, в изпълнение на чл. 54б и чл. 54в от ПУОРОМЕРКМЕ.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните в НЕЛК:
Маринела Радева
адрес: Национална експертна лекарска комисия
гр. София, 1431, бул. Акад. “Иван Евстратиев Гешов” № 15
e-mail: dpo@nelk.bg, тел: 02 8053947

bottom of page