top of page
Internal-header-last9.png
Отдел "Медицинска експертиза"

Отдел „Медицинска експертиза“ се  състои от 5 специализирани лекарски състави по профили на заболяванията и служба „Техническа обработка на експертните решения и кореспонденция със специализираните състави“. В НЕЛК функционира експертен съвет по чл. 48 ПУОРОМЕРКМЕ с консултативни функции за разрешаване на спорни в експертно отношение случаи.

Специализираните лекарски състави съвместно с ръководителя на отдела:

 • извършват медицинска експертиза, като се произнасят с мотивирани решения по всички поводи, предвидени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) при обжалване на решения на ТЕЛК, във връзка с медицинската експертиза при установяване на:

  • временна неработоспособност;

  • степента на трайно намалена работоспособност на лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане;

  • вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КС;

  • вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст;

  • степента на ТНР на лица в трудоспособна възраст;

  • потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването;

  • трудоустрояване на лица с 50 и над 50% ТНР или здравни противопоказания за изпълняване на възложената им работа;

 • участват в разработването на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза;

 • оказват методическа помощ и контрол по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК;

 • изготвят отговори до институции и граждани, постъпили по официалните канали за кореспонденция;

 • провеждат мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от състава и на останалите органи на медицинската експертиза.

СЛУЖБА ТОЕРКСС

Служба ТОЕРКСС "Техническа обработка на експертни решения и кореспонденция със специализираните състави" се състои от  технически секретари, които подпомагат дейността на специализираните състави на НЕЛК. 

Дейността им е да приемат и регистрират входящата кореспонденция – медико-експертните досиета (МЕД), медицински документи, регистрирането и оформянето на постановените Експертни решения на НЕЛК и други.

bottom of page