top of page
Internal-header-last9.png

В служба "Информационно обслужване, защита на данни и анализ на информацията" (ИОЗДАИ) се оказва методична помощ на органите в системата на медицинската експертиза при работата с Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето. Изготвят се становища по постъпили заявления за достъп до данни през средата за междурегистров обмен на данни Regix за институции, предоставящи социални услуги за хората с увреждания. По изпълнението на чл. 54б и чл. 54в от ПУОРОМЕРКМЕ се извършва актуализация на данни по постъпили в НЕЛК заявления; предлагат се мерки и конкретни действия във връзка със защита на личните данни и информационната сигурност в НЕЛК.

Служба "Информационно обслужване, защита на данни и анализ на информацията"

bottom of page