top of page
Internal-header-last9.png
Административно-стопански отдел

Административно-стопански отдел (АСО) осъществява финансовата и стопанска дейност на НЕЛК и поддържа материално-техническата база. Основните дейности са свързани с осчетоводяване и бюджетиране, труд и работна заплата и личен състав. Подпомага директора при управлението и контрола на административно- стопанската дейност в НЕЛК и при решаване на социално-битови проблеми.

Служба „Медицинска и административна дейност“ (МАД) и служба „Административно обслужване и експедиция“ (АОЕ) извършват цялостната дейност по приемане, деловодна обработка и регистрация на кореспонденцията с граждани, институции и др., включително на документи по вътрешния документооборот в НЕЛК, на постъпили жалби срещи ЕР на ТЕЛК и на медицинските досиета на освидетелстваните лица в системата на медицинската експертиза; изпращат уведомителни писма и издадените от НЕЛК експертни решения към заинтересованите страни и осъществяват комуникация с РКМЕ, ТЕЛК, РЗИ, НОИ и др.

bottom of page