top of page
Internal-header-last9.png
Административно-стопански отдел

Административно-стопански отдел (АСО) осъществява финансовата и стопанска дейност на НЕЛК и поддържа материално-техническата база. Основните дейности са свързани с осчетоводяване и бюджетиране, ТРЗ и личен състав. Подпомага директора при управлението и контрола на административно- стопанската дейност в НЕЛК и при решаване на социално-битови проблеми.

Служба „Деловодство“ в отдел АСО, осъществява деловодното обслужване и цялостния процес по документооборота, като обработва и следи движението на входяща, изходяща поща и вътрешната кореспонденция на НЕЛК.

bottom of page