top of page
Internal-header-last9.png

Правен отдел изготвя правни становища и консултации, проекти на писма и актове във връзка с разкритите административни производства в специализираните състави на НЕЛК, както и отговори по постъпили запитвания от различни граждани и нституции. Участва в работни групи за изработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на медицинската експертиза. Осъществява процесуално представителство на НЕЛК пред съдилищата и други юрисдикции в рамките на своите правомощия.

Правен отдел
bottom of page