top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение относно работата на НЕЛК в условията на извънредно положение

13.03.2020 г.


На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020г.) и във връзка с изпълнението на Заповеди № РД-01-122/11.03.2020 г., № РД-01- 124/13.03.2020 г. и № РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са приети мерки при работа на служителите в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:

За периода на извънредно положение, както и при евентуалното му продължаване, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, факс, системата за сигурно електронно връчване, публикувани на сайта на НЕЛК), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция. Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на Деловодството, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата. Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите. Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Хигиенистите в НЕЛК ежедневно да почистват пода, дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, бутоните на тоалетните, кранчетата на чешмите и др. Хигиенистите ежедневно да извършват дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.

Във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-9, обвяването на извънредно положение и спазването на препоръките относно противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19, отправени от Националния оперативен щаб в РБългария, комуникацията с НЕЛК се препоръчва да се извършва отдалечено посредством чрез системата за сигурно е-връчване на Държавна Агенция Електронно Управление /ДАЕУ/ https://edelivery.egov.bg/.

НЕЛК има действащ профил в системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация за водене на кореспонденция по електронен път, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица- администрации, организации предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ или КЕП /Квалифициран електронен подпис/, а за юридическите лица – с КЕП на упълномощен представител.

bottom of page