top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение във връзка със заповед РД-01-124/13.03.2020 г.

10.04.2020 г.


Съобщение 1: Във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-9, обвяването на извънредно положение и спазването на препоръките относно противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19, отправени от Националния оперативен щаб в Р. България, комуникацията с НЕЛК се препоръчва да се извършва отдалечено посредством чрез системата за сигурно е-връчване на Държавна Агенция Електронно Управление /ДАЕУ/ https://edelivery.egov.bg/.
НЕЛК има действащ профил в системата за сигурно е-връчване като сигурен информационен канал за комуникация (поддържан от ДАЕУ), за водене на кореспонденция по електронен път, която замества класическия метод на препоръчана поща и представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Системата за сигурно е-връчване е предназначена за граждани и юридически лица- администрации, организации предоставящи обществени услуги и др., като е достъпна за гражданите с ПИК на НОИ или КЕП (Квалифициран електронен подпис), а за юридическите лица – с КЕП на упълномощен представител.


bottom of page