top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение относно работата на НЕЛК в условията на извънредно полжение

25.03.2020 г.


На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г.) и във връзка с изпълнението на Заповеди № РД-01-122/11.03.2020 г., № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са приети мерки при работа на служителите в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:
  1. За периода на извънредно положение, както и при евентуалното му продължаване, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, факс, системата за сигурно електронно връчване, публикувани на сайта на НЕЛК), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция.

  2. Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на Деловодството, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата.

  3. Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите.

  4. Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

  5. Хигиенистите в НЕЛК ежедневно да почистват пода, дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, бутоните на тоалетните, кранчетата на чешмите и др.

  6. Хигиенистите ежедневно да извършват дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти.

Срокът и обxватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.
bottom of page