top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение

02.07.2021 г.


На вниманието на потребителите относно извършването на справки в Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ), създадена и поддържана в НЕЛК през средата за междурегистров обмен на данни RegiX на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ).


В качеството си на първичен администратор на данни в Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ), на основание на чл. 108а, ал. 1 и ал.6 от Закона за здравето, НЕЛК предоставя достъп по служебен път на заинтересованите институции и организации през средата за междурегистров обмен на данни RegiX на ДАЕУ. В Единната информационна система на медицинската експертиза се съдържат данни по повод освидетелстването/преосвидетелстването на лица с трайна неработоспособност (вид и степен на увреждане /ТНР /ВСУ) и временна неработоспособност (ВНР).


Съгласно информационно съобщение на Министерство на здравеопазването /МЗ/ на 15.10.2020г е пусната в експлоатация нова Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ с данни за лица във връзка с освидетелстване по отношение на ТНР/ВСУ, разработена по договор между МЗ и „Информационно обслужване“ АД, по отношение на която НЕЛК не е първичен администратор на лични данни.


Към момента продължават да функционират паралелно и двете системи, поради редица технологични и обективни фактори, като експертните решения на част от лицата се издават през ЕИСМЕ, а на други- през ИСКМЕ. Административните актове, издавани от ТЕЛК и НЕЛК (ЕР, актове за прекратяване, актове за възобновяване и др.) по отношение на временната неработоспособност, се издават само през ЕИСМЕ.

На основание чл. 37, ал. 3а, т. 1 от Изборния кодекс (ИК) с писмо до ДАЕУ от 21.05.2021 г. НЕЛК изрази съгласие да бъде осигурен достъп до определен обем от данни в ЕИСМЕ на всички общински администрации в страната, във връзка с установяване по служебен път наличието на трайно увреждане (ТНР/ВСУ) на избиратели, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

bottom of page