top of page
Internal-header-last9.png
Проект BG051PO001-6.2.12-С001

12.07.2017 г.


В периода 2011- 2013 г. Национална експертна лекарска комисия, с безвъзмездната помощ на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, в качеството си на бенефициент, реализира Проект BG051PO001-6.2.12-С001 „Единна информационна система на медицинската експертиза в Р България“ (ЕИСМЕ).
Проектът бе успешно завършен и отчетен в края на 2013 г.
С изграждането на ЕИСМЕ бе създадена за първи път в България интегрирана информационна система на медицинската експертиза, включваща Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и НЕЛК, както и централизиран регистър и електронно досие на гражданите с увреждания, преминали през органите на медицинската експертиза.

Стандартите, по които е създадена ЕИСМЕ, отговарят на критериите, по които се създават всички съвременни информационни системи в България, в отговор на изискването на ЕС за създаване на електронно правителство.
ЕИСМЕ е он- лайн система, уеб- базирано приложение с трислойна архитектура, работещо с централна база данни Oracle Database със сертификати по международен стандарт ISO/ IEC 15408/2005.
По същество ЕИСМЕ е административно- информационна система по смисъла на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА) и осигурява автоматизирано прехвърляне на документи към други информационни системи и обратно.
ЕИСМЕ е напълно съвременна система, която дава възможност за достъп на външни потребители, институции и ведомства;
bottom of page