top of page
Internal-header-last9.png
Важно съобщение! Продължаване дейността на експертните решения на ТЕЛК И НЕЛК

27.07.2020 г.


Съгласно измененията и допълненията в § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (посл. изм. ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г.):

„Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност e изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.“

Промените влизат в сила от 18 юли 2020 година. Своето действие продължава и § 20, ал. 2, която регламентира прилагането на § 20, ал. 1 и за производства по определяне на трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв, които са разкрити преди обявяването на извънредното положение:

„Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“
bottom of page