top of page
Internal-header-last9.png
Наредба за медицинската експертиза, в сила от 27 юни 2017 г.

12.07.2012 г.


С Постановление на Министерски съвет № 120 от 23.06.2017 г., обнародвано в ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017 г. е приета нова
Наредба за медицинската експертиза, в сила от 27 юни 2017 г.
Наред със Закона за здравето и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Наредбата за медицинската експертиза е основен нормативен акт, уреждащ и регулиращ функционирането и осъществяването на дейностите на органите на медицинската експертиза.


bottom of page