top of page
Internal-header-last9.png
Данни на НСИ относно здравния статус на населението към 7 септември 2021 година

По данни от Националния статистически институт към 7 септември 2021 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 654 547 лица. От тях 22 248 са деца, а 632 299 са лицата на възраст 16 и повече навършени години. Показателите за интензитет са съответно 27 на 1 000 души от детското население и 124 на 1 000 души от населението на възраст 16 и повече години.


Разпределението на децата по степен на увреждане показва, че най-многобройна е групата на тези с 50 до 70% вид и степен на увреждане – 8 984, или 40.4% от децата с увреждания. Следва групата от 71 до 90% – 5 931 деца, или 26.7%. С най-тежки увреждания – над 90%, са 4 992 деца, или 22.4%, а най-малобройна е групата на децата с до 50% вид и степен на увреждане – 2 341, или 10.5%.


Сред лицата на възраст 16 и повече години в структурата по степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане най-голям е броят и съответно относителният дял на лицата в групата от 71 до 90% – 225 342, или 35.6% от лицата с увреждания, за които има налична информация по този въпрос. Следва групата от 50 до 70%, в която се отнасят 218 038 лица, или 34.5%. Групата с най-тежки увреждания – над 90%, включва 135 137 лица на възраст 16 и повече години, или 21.4% от лицата с увреждания в тази възрастова група. Най-малък е делът на лицата с до 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 53 782, или 8.5%.


Изт. НСИ


Изнесената от НСИ информация е резултат на съвместното сътрудничество между НЕЛК и НСИ, при което от НЕЛК са предоставени данни от системата за медицинска експертиза за нуждите на Преброяване 2021 г.

bottom of page