top of page
Internal-header-last9.png
Съобщение относно работата на НЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

24.06.2020 г.


ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК И НЕЛК ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Съгласно § 20 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г.) Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието

на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

На основание § 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, цитираната разпоредба на § 20 влиза в сила от 13 март 2020 г.

bottom of page