top of page
Internal-header-last9.png
Продължава действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по време на извънредната епидемична

18.07.2020 г.


Продължава действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по време на извънредната

епидемична обстановка


Съгласно измененията и допълненията в § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (посл. изм. ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г.).


Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност e изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават

действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.


Своето действие продължава и § 20, ал. 2, която регламентира прилагането на §20, ал. 1 и за производства по определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв, които са разкрити преди обявяването на извънредното положение.


„Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“ В случаите на започнали производства по освидетелстването на лица преди 13.03.2020 г., които не са завършили до момент на приключването на извънредното положение и съответно до приключване на извънредната епидемична обстановка (до момента е 31.07.2020 г.) продължават действието си и три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка, до момента тази дата е 31.10.2020 г. Промените влизат в сила от 18 юли 2020 година.

bottom of page