top of page
Internal-header-last9.png
Нов Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

19.03.2024 г.


В Държавен вестник брой 23 от дата 19.03.2024г. е публикувано Постановление № 47 от 13 март 2024 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), приет с Постановление № 83.

Промените в ПУОРОМЕРКМЕ са  в интерес на лицата, които се освидетелстват в системата на медицинската експертиза във връзка с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане/временна неработоспособност.

Бихме искали да изразим нашата подкрепа, във връзка с въведените нови текстове в нормативната уредба, с които се увеличава броя на ТЕЛК-вете в страната.  Същевременно, с направените промени към състава на ТЕЛК ще бъдат привлечени, както началници на клиники и отделения, така и лекари от съответните структури.

Само по себе си, това увеличаване броя на съставите на ТЕЛК, се очаква да доведе до ускоряване на процеса по освидетелстване на лицата, както по повод на ВНР, така и по повод ТНР/ВСУ. От друга страна привличането и включването на висококвалифицирани специалисти,  ще подобри и качеството на самата медицинска експертиза.

 

Линк към ПУОРОМЕРКМЕ https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135677394


bottom of page