top of page
Internal-header-last9.png
Архив "Практически насоки по прилагането на Наредбата за медицинска експертиза"

На основание §4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и §2 от Заключителните разпоредби на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) указания по прилагането на двата подзаконови нормативни акта дава Министърът на здравеопазването. При възникнали въпроси в тази насока, органите на медицинската експертиза следва да се обръщат към Министерство на здравеопазването за разяснения.

bottom of page